Školní preventivní program 2019/2020

1. ÚVOD

ŠPP vypracovává školní metodik prevence, je určen pro cílovou skupinu žáků naší školy ve věku 6-16let a hlavním cílem je vytvořit dobré klima pro rozvoj osobnosti žáků, podporovat vazby žák-učitel-rodič. Na jeho realizaci se pak podílejí všichni pedagogičtí pracovníci školy.

Základním legislativním dokumentem, související s oblastí prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních, je školský zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění (novela č. 472/2011 Sb.).

ŠPP vychází také z metodických pokynů MŠMT ČR, zejména z pokynu k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních čj. 21291/2010-28. ŠPP vyjadřuje předpoklad, s jakým se budeme v rámci výchovně-vzdělávacího procesu snažit působit v zájmu udržení příznivého sociálního klimatu a k podpoře prevence patologických jevů. Je třeba chápat jej jako program, plán, který bude možné podle aktuálních situací a momentálních potřeb doplnit dalšími aktivitami pro žáky, pedagogický sbor i rodiče.

 

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

 • Název školy: Základní škola a Mateřská škola Chlum
 • REDIZO: 600 054 454
 • IČ: 71000461
 • Adresa školy: Chlum 16, Nalžovice 262 93
 • Ředitelka: Mgr. Jaroslava Procházková
 • Metodik prevence: Mgr. Radka Andrušíková
 • Výchovný poradce: Mgr. Markéta Pecková
 • Kontaktní tel.: 318 864 157, 606 927 809 (školní družina)
 • Web: www.zsamschlum.cz

 

3. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU

Naše škola je škola vesnického typu. Nachází se v malé vesnici Chlum, 6km od menšího města Sedlčany na Příbramsku ve Středočeském kraji. Leží na autobusové trase Sedlčany – Praha. Zřizovatelem školy je Obec Nalžovice.

ŠPP vychází z Hodnocení ŠPP ve školním roce 2018/2019. Zaměřuje se na děti ze sociálně slabých rodin i na děti běžné populace, na spolupráci s rodiči i veřejností. Během roku jsou vyskytující se výchovné přestupky proti školnímu řádu školy ihned řešeny. Postihy žáků, kteří překročí hranici mezi běžným a rizikovým chováním, jsou řešeny podle školního řádu, který je schválen Školskou radou. Drogy se v prostorách školy zatím nevyskytují, přestupky proti školnímu řádu ojediněle ano.

ŠPP v minulém školním roce shledáváme jako účinný, a proto budeme v plnění cílů a úkolů nadále pokračovat a prohlubovat kompetence dětí v této problematice.

 

3.1 Materiální, technické a prostorové vybavení

V prostorách budovy se nachází základní škola, mateřská škola, školní jídelna a tělocvična. Budova nabízí i prostory pro účel družiny. Tento rok jsou 2 oddělení družiny přesunuty do uvolněných bytů stejné budovy se samostatným vchodem. V zařízení se pracuje ve 2 třídách mateřské školy a v 9 třídách základní školy s 9 postupnými ročníky. Kmenová družina pro děti 1+3.třídy má místnost v přízemí přilehlé budovy, oddělení družiny pro 2+4.ročník využívá prostory 1. patra přilehlé budovy. Ranní družina využívá do 7.30 hod prostory třídy předškoláků. Žáci mohou v rámci svačinových přestávek využívat dle počasí „dvoreček“ a to jak před, tak pod školou a v rámci pobytu ve škole pobývat na školní zahradě s pískovým hřišťátkem, trampolínou, srubem. Velkou výhodou školy je vlastní malá tělocvična, k atletickým disciplínám využívá škola nedaleký rozlehlý zámecký park, kde je fotbalové hřiště, doskočiště, betonové hřiště na tenis. Další výhodou školy je již dříve přistavěná jídelna. Tu využívají školní a předškolní děti i k svačinovým piknikům. Svoje oblečení si žáci školy uzamykají do šatních skříněk.

 

3.2 Charakteristika pedagogického sboru

Vzdělávací a výchovný proces v ZŠ a MŠ zabezpečuje 23 pedagogických pracovníků a 7 nepedagogických pracovníkův. Ve sboru pracuje metodik prevence rizikového chování (Andrušíková), výchovná poradkyně (Pecková), koordinátor environmentální výchovy (Humhalová), koordinátor ICT (Kadlečková), koordinátor ŠVP (Pecková), koordinátor sportovních aktivit (Křížová 1).

 

3.3 Charakteristika žáků

Nejméně polovina žáků je místních, přesto mohou využívat všechny prostory jako žáci dojíždějící, těm je vyčleněna místnost pro raný pobyt před vyučováním, jehož nejenom začátek, ale i odpolední vyučování, je přizpůsobeno odjezdu autobusů. Proto také ve škole nezvoní.

Celý kolektiv pracovníků se snaží k žákům přistupovat individuálně, spolupracujeme s PPP, zohledňujeme jejich potřeby, slabším žákům dle potřeby  vypracováváme systém podpůrných opatření, dopomáhá jim nejen učitel, ale i asistentky. Vyžadujeme aktivní spoluúčast rodičů.

Počet zapsaných dětí ve školním roce 2019/2020:

 • MŠ: 51
 • ZŠ: 110
 • ŠD: 50
 • ŠJ: 106+51

 

3.4 Charakteristika preventivního týmu

Školní preventivní tým tvoří metodik prevence, výchovný poradce, ředitelka.

Úlohou vedení školy je zejména zajistit podmínky pro utváření a rozvoj aktivit primární prevence: pověřuje metodik prevence vypracováním ŠPP, zodpovídá za průběžné vzdělávání pracovníků školy v oblasti prevence, zajišťuje spolupráci s rodiči, informuje je o aktivitách školy a jiných důležitých skutečnostech, pedagogické pracovníky informuje o formách prevence a o situaci na škole, preventivní opatření zahrnuje do školního řádu, krizového a sankčního řádu, provádí příslušná opatření v případě výskytu nežádoucího (patologického) jednání žáků, kontroluje aktuální dění ve škole, účinnost preventivních opatření a motivuje pracovníky školy k zlepšení podmínek pro dobré vzájemné soužití na škole.

Úlohou školního metodika prevence je koordinace aktivit spojených s prevencí sociálně-patologických jevů. Je otevřen podnětům ze strany žáků (schránka důvěry, konzultační hodiny dle domluvy), rodičů i kolegů. O činnosti v oblasti prevence informuje prostřednictvím webových stránek školy a prostřednictvím třídních učitelů. Metodik prevence 1x ročně sestaví plán preventivních opatření a zajistí kontrolu a evaluaci výsledků aktivit v plánu obsažených. Podílí se také na opatřeních při výskytu problémových situací, podle potřeby vede písemnou dokumentaci o jednotlivých záležitostech a podává návrhy k možnostem vhodného řešení problémové situace. 

Úlohou výchovného poradce je především přímá účast na řešení výchovných problémů, komunikuje s pedagogy i žáky, rodiči, sbírá a vyhodnocuje podněty. Poskytuje rovněž poradenství, zejména v souvislosti s volbou povolání, zaměření příštích studií a zvládnutím přijímacího řízení na SŠ. Dbá také na bezproblémový rozvoj žáků s handicapem, ať už jde o poruchu učení, sociální či zdravotní handicap, stará se o integrované žáky a komunikuje s PPP.

 

3.5 Riziková prostředí ve škole, rizikové oblasti

Rizikovými prostory, které by mohly zavdat příčinu rizikovému chování, jsou žákovské toalety, chodby v suterénu, prostranství před budovou školy, šatny, jídelna v době svačinové přestávky, počítačová učebna, schody. Mezi preventivní opatření patří důsledné dozory, budování a podpora společensky přijatelných postojů, tolerantního chování, třídních kolektivů, aktivního využívání prostorů „dvorečku“ se zesíleným dozorem. Potlačování vandalismu, předcházení slovní i fyzické agrese, úrazům, kyberšikaně.

 

3.5.1 Vnitřní informační zdroje pro tvorbu ŠPP

 • Učitelská odborná literatura (sborovna dole, nahoře)
 • Směrnice, aktuální dokumenty, vyhlášky (ředitelna, hala školy)
 • Webové stránky školy
 • Školní řád, ŠVP (web školy, hala školy, příloha č.3)
 • Nástěnka pro téma prevence (chodba u jídelny)
 • Schránka důvěry (chodba u jídelny)
 • Časopis Prevence (u ŠMP)
 • Sešit PP (evidence řešených kauz rizikového chování, u ŠMP)

 

3.5.2 Vnější informační zdroje pro tvorbu ŠPP.

Pro mimořádné situace vypracovány krizové scénáře (nástěnka sborovna, příloha č.1).

V rámci preventivní práce se budeme obracet na tyto odborníky a instituce:

 • Mudr. Karel Pejša
 • Mudr. Marie Strejcová
 • PPP Příbram
 • Městská policie Příbram
 • Hasiči Nalžovice, Sedlčany
 • Policie ČR, OO Sedlčany
 • Úřad práce Sedlčany, Příbram
 • DropIn
 • Okresní správa sociálního zabezpečení
 • Obecní úřady spádových obcí
 • Školská rada
 • SRPDŠ
 • Městská knihovna Sedlčany
 • Maranatha

V rámci zkvalitňování preventivní práce můžeme využít některé z portálů:

 

4. CÍLE ŠPP 2019/2020

MOTTO: 

Člověk musí jet daleko, hrozně daleko, aby se dostal co nejblíž k domovu. (K. Čapek)
- aby našel sám sebe -

 

4.1 Dlouhodobé cíle

Hlavním cílem ŠPP naší školy je vytvořit takové klima, aby do ní žáci chodili rádi, aby se do ní rádi vraceli, aby své děti do ní zapsali. Vychovávat a vzdělat takové osobnosti, které dokáží čelit riziku. Mezi dlouhodobé obecné cíle patří především tyto:

 • průběžně monitorovat a evaluovat rizikové chování (třídní uč., preventivní tým)
 • zohledňovat individuální schopnosti žáků, věřit v sebe (pedagog. sbor)
 • posilovat zdravé jádro všech třídních kolektivů (třídní uč.)
 • posilovat důvěru v pedagogické pracovníky (všichni zaměstnanci školy, ředitelka školy)
 • budovat důvěru ve vztahu učitel – rodič (pedagog. sbor)
 • nabízet a zapojovat žáky do aktivit školy (rodiče, pedagog. sbor)
 • zaměřovat se na děti ze sociálně slabých rodin, agresivní, nerespektující normy, ale i na děti běžné populace
 • neustále informovat žáky o problémech tolerance, rasismu xenofobie, ochrany zdraví, toxikomanie
 • seznamovat žáky se základními i novými poznatky o návykových látkách
 • poskytovat poradenství nejen žákům, ale i rodičům (VP, ŠMP)

 

4.2 Krátkodobé cíle

Název: JÁ

 • Mám se zdravě rád (posilování sebevědomí)
 • Mám co nabídnout (vzdělávám se, umím se prosadit)
 • Mám kamarády (posilování vztahů v rámci školy, veřejnosti)

 

4.2.1 Oblast činnosti preventivního týmu

 • Uspořádat archiv aktuálních dokumentů (průběžně)
 • Aktualizovat krizové plány a postup školy při výskytu rizikových forem chování žáků (aktuálně)
 • Sankční řád (aktuálně)
 • Specifikovat, kdo provádí zápis události, kdo informuje rodiče, případně Policii… (přípravný týden)
 • Problémy řešit okamžitě, efektivně, účelně. Vyvodit závěr a nápravu za spolupráce s VP, tř. uč., a s rodiči. Ty informovat vždy! (průběžně)
 • Na vyzvání ředitelky jsou rodiče povinni osobně se zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se chování jejich dítěte. O jednání si pořídit písemný záznam. (aktuálně)
 • Podpora sebevzdělávání (celoživotní vzdělávání – VP a ŠMP)
 • Spolupráce s jinými organizacemi (ŠPP-celoročně)
 • Využívat potkávací místnost (celoročně)

 

4.2.2 Oblast činnosti pedagogických pracovníků

 • Seznámení s ročním ŠPP (první týden)
 • Vzájemný přenos informací (1. pedagogická rada, průběžně)
 • Mezipředmětové vazby (celoročně)
 • Spolupráce s nepedagogickými pracovníky (celoročně)
 • Pomoc při rozdělení aktivit pro děti (na 1.pedagogic. poradě, průběžně)
 • Vzdělávání
 • Zařazování třídnických hodin (aktuálně dle potřeby)
 • Rodičovské schůzky, setkávání společné i formou TRIA (2x/rok, dle potřeby třídy, jedince)
 • Výběr a přeposílání informací i aktivit, programů (ŠMP)

 

5. SKLADBA AKTIVIT PRO JEDNOTILIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY

V průběhu roku se jednotlivé aktivity rozšiřují dle aktuální nabídky

5.1 Aktivity zaměřené na pedagogy

 • Informovanost o strategii školy v oblasti prevence (porady, emaily, nástěnky)
 • Proškolení o poskytnutí první pomoci v krizových situacích (všichni pracovníci školy, přípravný týden, 2hod)
 • V rámci prevence drog. závislosti – přeposílání materiálů, nástěnky
 • Sledovat absenci žáků, spolupracovat s rodiči (společně závěry)

 

5.2 Aktivity zaměřené na žáka

Každý pedagogický pracovník dbá, aby uplatňovaná prevence rizikového chování u žáků byla prováděna komplexně, tj. ve všech oblastech, jichž se prevence rizikového chování u žáků dotýká. Na prvním stupni primární prevenci provádí z většiny třídní učitel, doplňuje ŠMP (společné aktivity 1. stupně) Na druhém stupni prevenci zajišťuje ŠMP a dbá na koordinaci s třídními učiteli i chodu celé školy.

 

5.2.1 Tematické bloky

Znalostní kompetence:

- děti:

 • mají povědomí o zdravém životním stylu
 • seznamují se s osobní a duševní hygienou
 • začínají chápat formy komunikace
 • učí se sociálním dovednostem
 • neubližují sobě ani jinému
 • chápou jednoduché ekologické vazby v prostředí

1.-2. ročník - žáci:

 • dokážou pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu
 • vědí, jak jednoduše odmítnout návykové látky
 • znají hodnoty zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu, telefon. čísla pomoci
 • pokouší se o udržování zdraví a zdravého životního stylu
 • bezpečně na kole, doprava x pravidla
 • osobní bezpečí, schránka důvěry
 • orientace v místě bydliště, okolí, slušné chování
 • seznamují se s ekologií kolem nás
 • finanční gramotnost

3.-5. ročník - žáci:

 • mají povědomí o zdraví jako základní lidské hodnotě
 • znají činnosti, které jsou vhodné z hlediska zdraví zařadit do denního režimu
 • osvojují si zdravý životní styl
 • vědí o zdravotních a sociálních rizicích návykových látek
 • jsou seznámeni se zákony omezující kouření, požívání alkoholu, užívání a šíření drog
 • orientují se v základních mezilidských vztazích
 • rozpoznají projevy lidské nesnášenlivosti
 • ví, na koho se obrátit v případě, že někdo ohrožuje nebo poškozuje jeho práva
 • tříděný odpad, ekologie
 • cestování, rasismus
 • mají povědomost o tom, že každé jednání, které ohrožuje práva jiných (šikana, násilí, zastrašování), je protiprávní
 • znají základní způsoby odmítání návykových látek

6.-9. ročník - žáci:

 • znají význam harmonických mezilidských vztahů pro zdravý životní styl a zdraví
 • respektují odlišné názory či zájmy lidí a odlišné způsoby jejich chování a myšlení, jsou tolerantní k menšinám
 • uplatňují různé způsoby řešení neshod se spolužáky, spory řeší nenásilným způsobem
 • vhodně se chovají a komunikují v různých životních situacích
 • spolupracují ve skupině a přebírají zodpovědnost za společné úkoly
 • znají významné dokumenty upravující lidská práva a sociálně právní ochranu dětí i činnost důležitých orgánů právní ochrany občanů
 • uvědomují si podstatu protiprávního jednání a právní odpovědnost za případné protiprávní činy
 • chápou zdraví ve složce fyzické, duševní a sociální
 • zhodnotí vhodné a nevhodné zdravotní návyky
 • vysvětlí své konkrétní postoje a chování z pohledu zdraví
 • ví, co je podstatou zdravého životního stylu a snaží se o jeho realizaci
 • znají pozitivní vliv aktivního pohybu, relaxace, duševní hygieny
 • ví, že zneužívání dítěte je trestné
 • diskutují o rizicích zneužívání drog, orientují se v trestně právní problematice návykových látek
 • ví, kde hledat odbornou pomoc, v případě potřeby ji dovedou využít
 • bezpečně zvládají účelné modely chování v krizových situacích a správně se rozhodují v situacích vlastního nebo cizího ohrožení
 • dokážou komunikovat se specializovanými službami
 • odmítají projevy brutality a násilí zprostředkované médii a umí o nich diskutovat
 • mají rozvinuté ekologické povědomí a chápou základní ekologické vztahy nutné protržitelný rozvoj

 

Společné kompetence:

 • umí rozlišit co je dobré, správné a co ne
 • zná svá práva i povinnosti
 • je zdrženlivý, skromný
 • umí překonávat překážky
 • vybere si vhodný vzor z okolí
 • usiluje o dobré výsledky
 • vyjadřuje se slušně, bez vulgarity
 • opraví záměrně zničený majetek
 • odstraňuje provokativní způsoby chování a jednání

 

Způsoby realizace:

:

 • Jednoduché formy komunikace
 • Počátky sociálních dovedností ve hře
 • Aktivity ke zdravému životnímu stylu
 • Konkrétní dovednosti
 • Modelové situace
 • Stanovení základních pravidel
 • Environmentální výchova
 • Volnočasové aktivity

(zodpovídá: Bulínová, Bartošová, Bublíková, Křížová, Vrbická)

1.-2. ročník:

 • Stanovení a zažití pravidel mezi žáky a učiteli
 • Zvyšování zdravého sebevědomí žáků
 • Zkoumání a uvědomování si vlastní osobnosti
 • Vnímání individuálních odlišností dětí mezi sebou a přijímání těchto jevů
 • Nácvik vzájemné úcty, sebeúcty a důvěry
 • Rozvoj schopnosti diskutovat, komunikovat, řešit problémy a konflikty
 • Rozvoj schopnosti klást otázky, umění vyjádřit svůj názor
 • Modelové situace
 • Environmentální výchova
 • Volnočasové aktivity

(Zodpovídá: Andrušíková, Křížová, Humhalová, Debnárová)

3.-5. ročník:

 • Učit chápat zdraví jako stav tělesné, duševní a sociální pohody
 • Měnit postoje žáků k sobě
 • Prožívat sebe v kontextu s druhými lidmi a okolním světem
 • Vést žáky k pozitivnímu citovému naladění a myšlení
 • Osvojení si dovednosti řešit stres
 • Dodržovat životosprávu
 • Rozvoj schopnosti pracovat v kolektivu
 • Uvědomovat si co tělu prospívá
 • Věnovat se sportovním činnostem
 • Environmentální výchova
 • Pyrotechnika a moje zodpovědnost
 • Handikapovaní lidé
 • Volnočasové aktivity

(Zodpovídá:, Kadeřábková, Andrušíková, Křížová)

6.-9.ročník:

 • Vzájemné hlubší poznávání žáků
 • Vytváření vztahů důvěry mezi učitelem a žáky, mezi žáky navzájem
 • Upevňování vztahů v komunitě vrstevníků
 • Formování skupiny, která je pro žáky bezpečným místem
 • Prohlubování vztahů důvěry
 • Včasné podchycení nežádoucího jednání
 • Trénink odpovědnosti za vlastní rozhodnutí
 • Umění říci NE
 • Zvládání náročných fyzických a duševních situací
 • Posilovat vztahy mezi generacemi, milovat místo, kde žiju
 • Efektivní komunikace na základě vlastních zkušeností
 • Přehled životních rizik
 • Handikepovaní lidé a jak se k nim chovat
 • Šikana x kyberšikana, bezpečný internet
 • Modelové situace poskytující návod k řešení problémů
 • Kompenzační a relaxační techniky a aktivity
 • Environmentální výchova
 • Druhy závislostí, jak se bránit, jak pomoci
 • Nebezpečí okolo nás
 • Agresivita
 • Drogy a jejich účinky, ne/legální drogy
 • Doping
 • Adrenalin – sport, doprava, …
 • Volnočasové aktivity
 • Rasismus, inkluze
 • Finanční gramotnost
 • To je moje právo, to je moje povinnost
 • Svoboda, mír x války
 • Inkluze
 • Charita

(Zodpovídá: Pecková, Křížová, Kadlečková, Sůsa, Procházková, Podrázká, Andrušíková, Chocholoušková)

 

5.2.2 Jednorázové akce a aktivity

Jejich názvy, účast dětí i realizátorů budou doplňovány v průběhu celého roku viz Plánovací sešit, Výroční zpráva školy.

 

5.2.3 Programy specifické prevence

Předběžný plán akcí:

 • finanční gramotnost 8+9.třídy
 • finanční gramotnost se Spořitelnou 5. tř.
 • beseda s handicapovaným
 • besedy s osobnostmi – prevence vztahů
 • vitamínové dny – celá škola/ovoce a mléko do škol
 • funkce peněz-celá škola/jarmark
 • chování v dopravě – spolupráce s DA-BA
 • testování Klima třídy – 2-9.ročník/začátek a konec školního roku
 • spolupráce s institucemi/odborné přednášky na téma aids, gender, šikana
 • programy ŠMP – dle potřeby školy

 

5.3 Předmětové vazby

 • oblast zdravého životního stylu (výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa a pohybové aktivity)
 • oblast společenskovědní (komunikace, sociální dovednosti a kompetence)
 • oblast přírodovědná (biologie člověka, fyziologie, chemie)
 • oblast rodinné a občanské výchovy
 • oblast sociálně-právní
 • povědomí o etice a právu v rámci občanské nauky, nebo tam, kde je to vhodné.
 • preventivně působit ve výuce všech předmětů (v rámci jejich obsahu): Občanská výchova, Přírodopis, Přírodověda, Vlastivěda, Český jazyk, Prvouka, Výtvarná výchova, Tělesná výchova, Chemie, Výchova ke zdraví, společenské vědy. 

 

5.4 Formy, metody a zásady působení v prevenci rizikového chování

Formy:

 • Působit na jedince
 • Působit na třídní kolektiv
 • Působit na skupiny v rámci zájmových kroužků, volnočasových aktivit

Metody:

 • Slovní (rozhovor, vypravování, beseda, soutěž, přednáška, debata,…)
 • Názorné (video, TV, divadlo, výstava, reklama, obraz, …)
 • Praktické (nácvik praktických dovedností, projektové vyučování, výlety, exkurze, hraní rolí, LVVZVŽ, …)

Zásady:

 • dlouhodobost, důslednost, jednotnost, cílenost, komplexnost, kontinuita, bezpečnost, psychosociální dovednosti, metodika nespecifické prevence, finanční zabezpečení, spolupráce s rodiči 

 

6. FINANČNÍ ROZVAHA

 • Sponzorování některých akcí místními podnikateli, rodiči
 • Realizátoři některých kroužků z řad rodičů, pedagogů
 • Provozní náklady jsou nulové, neboť prostor, elektřinu, vodné a otop propůjčuje, poskytuje a hradí pro fungování kroužků ve škole zřizovatel školy z rozpočtu školy
 • Spolupráce SRPDŠ na financování některých akcí školy
 • DVPP z rozpočtu školy ONIV
 • Některý materiál poskytuje zřizovatel školy v rámci financování provozních nákladů školy
 • Financování samotnými žáky
 • Grantové programy

 

7. EVAULACE

7.1 Kvalitativní

7.2 Kvantitativní 

7.3 Volnočasové aktivity (viz příloha č.2)

 

Příloha č. 1:

Krizový plán při řešení šikany

Počáteční šikana

Pokud zaměstnanec školy zjistí informace o počáteční šikaně je povinen postupovat podle následujících instrukcí:

 1. Neprodleně oznámit toto zjištění třídní učitelce, metodičce prevence nebo ředitelce.
 2. Následuje schůzka TU, metodičky prevence, případně svědků z řad školy, kde jsou dohodnuty další kroky.
 3. Metodička prevence nebo třídní učitelka provede rozhovory s těmi žáky, kteří na šikanu upozornili a s oběťmi. Provede zápis (po domluvě s žáky).
 4. Je dobré vyhledat další svědky a s nimi provést individuální rozhovory.
 5. Nikdy nekonfrontovat oběti a agresory!
 6. Zajistit ochranu obětem. Oznámit stav věcí rodičům oběti a společně domluvit další postup (přeřazení do jiné třídy, absence ve škole).
 7. Při negativních dopadech na oběť doporučit rodičům spolupráci s odborníky např. pedagogicko-psychologická poradna, psycholog, psychoterapeut.
 8. Podle stupně provinění agresora potrestat dle klasifikačního řádu školy.
 9. Důležitou součástí řešení šikany je práce se třídou, ve které k šikaně došlo. Provádí metodička prevence ve spolupráci s třídní učitelkou; školou může být pozván oborník z PPP, …

 

Pokročilá šikana

Jedná se o případ šikanování, kdy je naplněná podstata trestného činu (provinění), nebo se jedná o podezření na takovýto trestný čin (provinění). Škola tuto situaci není schopna vyřešit sama, potřebuje součinnost se specializovanými institucemi a policií.

 1. V první řadě je nutné zajistit bezprostřední záchranu oběti (první pomoc, případně přivolání rychlé záchranné služby, oddělení od agresorů).
 2. Kontaktovat metodičku prevence, ředitelku a dohodnout další postup.
 3. Vedení školy kontaktuje rodiče oběti a informuje je o události.
 4. Mezi tím je třeba zabránit agresorům na domluvě křivé výpovědi např. jejich oddělením od sebe, zajistit dozor dospělé osoby. Pokračovat v pomoci a podpoře oběti.
 5. Nahlášení události Policii ČR – provede vedení školy.
 6. Vlastní vyšetřování události.
 7. Nikdy nekonfrontovat oběti a agresory!
 8. Po dohodě s rodiči oběti spolupracovat s dalšími institucemi a orgány, zejména s PPP, orgánem sociálně-právní ochraně dítěte, klinickými psychology, psychoterapeuty, a to především v případě negativních dopadů šikanování na oběť.
 9. Potrestat agresora s využitím běžných výchovných opatření. Postupovat podle klasifikačního řádu školy.
 10. Dále pracovat s agresorem (jeho náhled na vlastní chování, motivy, rodinné prostředí), v případě potřeby mu zprostředkovat péči PPP nebo jiných odborníků.
 11. Důležitou součástí řešení šikany je práce se třídou, ve které k šikaně došlo. Provádí metodička prevence ve spolupráci s TU, případně externí organizace pozvaná školou.

 

Krizový plán - návykové látky

Žák užívá NL, přijde pod vlivem

 • dovedeme žáka k ředitelce, kontaktujeme tř.uč, metodika
 • voláme záchranku (tel.č.155)
 • kontaktujeme zákonného zástupce

Sankce: snížená známka z chování

Žák donese do školy alkohol, cigarety

 • pokusíme se látku zabavit a předat ředitelce, případně dbát, aby ji žák nezlikvidoval
 • látku uložíme do trezoru, proti podpisu předáme zákonným zástupcům
 • informujeme Policii Sedlčany (tel.:974 879 740)

Sankce: snížená známka z chování

Žák přinese, nabízí, prodává ve škole OPL

 • látku zabavíme a popíšeme (datum, čas, okolnosti zabavení, jméno majitele, popis zabavených předmětů)
 • uložíme do trezoru s podpisy aktérů (případně napíšeme – odmítl podepsat)
 • kontaktujeme Policii (tel: 974 879 740), zákonné zástupce
 • pakliže se látku nepodařilo zabavit, zamezíme její likvidaci, žáka izolujeme s dozorem

Ve škole byly nalezeny drogy, jiné návykové látky

 • informujeme vedení
 • provedeme záznam (kdy, kde, kdo, co)
 • uložíme věci do trezoru, informujeme Policii (tel: 974 879 740),

Žák se svěří, že užívá drogy

 • nabídneme kontakt metodika, psychologa, krizového centra (linka důvěry 382 222 300)
 • můžeme pomoci zprostředkovat návštěvu instituce

Rodiče chtějí řešit problémy s návykovými látkami u svého dítěte

 • doporučíme obrátit se na PPP ( tel:318 624 085)
 • nabídneme adresy webových stránek ( www.drogy-info.cz )

Rodiče vykazují opakovaně problém s alkoholem, drogami

 • doporučíme jim vyhledat odbornou pomoc (Magdaléna o.p.s., tel: 318 599 124, mobil:603 867 385)
 • sdělíme jim naši povinnost oznámit situaci OSPODu (318 822 742) a učiníme tak

 

Krizový plán – CAN

 • Při podezření máme povinnost oznámit vše OSPODu (318 822 742), Policii (tel: 974 879 740), vedení školy

 

Příloha č. 2:

Volnočasové aktivity (změny budou provedeny v říjnu-zápis do kroužků + aktuálně doplňovány)

 • Keramika
 • Taneční
 • Sportovní kroužek
 • Florbal
 • Mladí hasiči
 • Řezbářství
 • Lego kroužek