Jednací řád školské rady

zřízené dne 20. 12. 2005 usnesením č. 8/2005 ze dne 25. 10. 2005.

Čl. I

Školská rada vykonává své působnosti podle § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dále jen „zákon“.

Čl. II

Školská rada se schází ke svým schůzím dvakrát ročně a dále podle potřeby. Termíny schůzí se volí s ohledem na působnosti školské rady stanovené zákonem.

Čl. III

Program jednání školské rady navrhuje její předseda. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů zástupců nezletilých žáků a pedagogických pracovníků, z podnětů a návrhů členů školské rady a z podnětů a návrhů ředitele školy a zřizovatele školy.

Čl. IV

Jednání školské rady svolává její předseda. Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.

Čl. V

Školská rada jedná podle programu, který schválí na návrh předsedy nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je přizván k jednání školské rady. V dalším průběhu se projednávají další nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady. 

Čl. VI

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu a pravidel hodnocení vzdělávání žáků. V ostatních případech se školská rada usnáší většinou jejích přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

Usnesení školské rady podepisuje její předseda a další pověřený člen školské rady.

Čl. VII

Usnesení školské rady vyhotovuje písemně člen školské rady pověřený školskou radou. O jednáních školské rady pořizuje záznam člen školské rady pověřený školskou radou.

Čl. VIII

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádku podléhají schválení školskou radou.

Čl. IX

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 21. 12. 2005

Revize byla provedena k 6. 5. 2021.

 

×
Uživatelské preference souborů cookie
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Blokovat vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat za účelem měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
Přijmout
Blokovat