Školní řád

Název a sídlo organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHLUM

Název směrnice: ŠKOLNÍ ŘÁD

Číslo jednací: 26/2013

Vypracovala: Mgr. Jaroslava Procházková

Schválila: Mgr. Jaroslava Procházková

Projednala (pedagogická, provozní) rada dne: 26. 8. 2013 a aktuálně vždy při změně

Školská rada projednala dne:

Revize:

 • 9. 7. 2014 beze změn
 • úprava k 1. 4. 2015
 • 13. 7. 2015 beze změn
 • 8. 7. 2016 užití mobilních telefonů
 • 11. 7. 2017 práva a povinnosti pedagogických pracovníků

Platnost: 26. 8. 2013

Účinnost:

 • 1. 9. 2013
 • 1. 9. 2016 mobilní telefony
 • 1. 9. 2017 práva a povinnosti ped. prac.

Rozdělovník - komu: Zaměstnanci školy, žáci školy, zákonní zástupci

 

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. 

 

I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy, práva a povinnosti pedagogických pracovníků

 1. Žáci mají právo:
  • na vzdělávání a školské služby podle školského zákona,
  • být informován o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
  • zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy s tím, že ředitelka školy je povinna se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,
  • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,
  • na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání.
 2. Rodiče (zákonní zástupci) mají právo zejména na:
  • svobodnou volnu školy pro své dítě,
  • informace o průběhu a vzdělávání dítěte ve škole,
  • informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
  • nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy,
  • právo na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek stanovených v § 14 školského zákona,
  • na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona,
  • u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení,
  • volit a být voleni do školské rady,
  • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka, 
  • požádat o přezkoušení nebo komisionální přezkoušení žáka.
 3. Žáci jsou povinni:
  • řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat,
  • dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
  • plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem,
  • plnit pokyny nepedagogických zaměstnanců školy, kteří je vyslovují podle jejich pracovních povinností.
 4. Žák se ve škole chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů zaměstnanců školy, dodržuje školní řád školy a odborných učeben. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob.
 5. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastní se činností organizovaných školou. Účast na vyučování nepovinných předmětů a docházka do zájmových kroužků, do školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit se může vždy ke konci pololetí.      
 6. Žák chodí do školy vhodně a čistě upraven a oblečen.     
 7. Žák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením; nosí do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů.
 8. Před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí zaměstnanců školy. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením zaměstnanců školy a pod jejich dohledem.
 9. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé, ve škole platí zákaz užívání návykových látek a jejich nošení do školy (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).      
 10. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování stanoví školní řád následovně.
  Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu učiteli – při uvolnění na více hodin. 
 11. Žák se řádně a systematicky připravuje na vyučování.
 12. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti ve škole. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy, hlásí bez zbytečného odkladu zaměstnanci školy.
 13. Žák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů odkládá pouze na místa k tomu určená, to znamená pouze do osobních uzamykatelných skříněk.
 14. Pro používání soukromých mobilních telefonů žáků platí tyto zásady:
  • Mobilní telefony jsou tzv. věci vnesené na pracoviště, které žák může odložit pouze na místě k tomu určené – uzamykatelné místo (skříňka). 
  • Pokud má žák mobilní telefon u sebe, platí pro něj zákaz odkládání. Mobilní telefon musí být uložen ve školní tašce.
  • V době vyučování upraví žák nastavení telefonu tak, aby zůstal provozuschopný, ale hlasitou zvukovou signalizací nenarušoval výuku či jinou vzdělávací činnost nebo má mobilní telefon vypnutý. 
  • Za ztrátu soukromých mobilních telefonů žáků nenese škola žádnou odpovědnost.
  • Mobilními telefony lze telefonovat, přijímat hovory, posílat a přijímat SMS a využívat jiné služby mobilních operátorů pouze o poledních přestávkách – jinak, ve výjimečných případech se souhlasem učitelky. Toto nařízení je nutné nejen vzhledem k rušení vyučování, ale i vzhledem k možnosti využívání telefonů k nápovědám.
  • Hudbu je možné poslouchat v době polední přestávky jen při použití sluchátek.
  • Při nedodržení tohoto nařízení je nutné upozornit rodiče na nevhodné chování žáka a dohodnout s nimi nápravu.
  • Pořizování jakýchkoliv záznamů na mobilní telefon bez souhlasu vyučujících a osoby na záznamu je nepřípustné.
 15. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto řádem.
 16. Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi uložit:
  • napomenutí třídního učitele,
  • důtku třídního učitele,
  • důtku ředitele školy.
 17. Vzájemné vztahy zaměstnanců školy a žáků
  • Žák se chová tak, aby svým jednáním dodržel etické normy přístupu k dospělé osobě.
  • Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto řádem, které bude konzultováno ihned se zákonným zástupcem a bude žádána spolupráce rodiny a ZŠ za účasti výchovného poradce školy.
  • Zaměstnanci školy dodržují taktní způsob jednání s žáky, dbají na kvalitu mezilidských vztahů, vyvarují se jakékoli formě diskriminace a slovního ponižování žáků.
 18. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci školy mají právo na:

 • Zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti – na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany žáků nebo zákonných zástupců žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole;
 • To, aby do jejich přímé pedagogické činnosti nebylo zasahováno v rozporu s právními předpisy;
 • Využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně pedagogické a pedagogicko- psychologické činnosti;
 • Být voleni do školské rady a volit do ní své zástupce;
 • Objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

Pedagogičtí pracovníci školy mají tyto povinnosti:

 • Vykonávat pedagogickou činnost souladu se zásadami a cíli vzdělávání;
 • Chránit a respektovat práva žáka;
 • Chránit bezpečí a zdraví žáka, předcházet všem formám rizikového chování ve škole;
 • Svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj;
 • Zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu žáků a výsledky poradenské činnosti, s nimiž přišli do styku;
 • Poskytovat žáku nebo zákonnému zástupci informace spojené s výchovou a vzděláváním.

 

II. Provoz a vnitřní režim školy      

A. Režim činnosti ve škole 

 1. Vyučování začíná v 7.50 hodin, vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu nesmí začínat dříve než v 7 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek, které je přílohou tohoto řádu. 
  Vyučování končí nejpozději do 14.50 hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Rámcový vzdělávací program školy může pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami stanovit odlišnou délku vyučovací hodiny. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena rodičům.
 2. Školní budova se pro žáky otevírá v 6.30 hodin dopoledne. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují dohled. Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dozorů je vyvěšen na všech úsecích, kde dozor probíhá.    
 3. Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po druhé vyučovací hodině se zařazuje přestávka v délce 20 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 50 minut.
 4. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky na místa k tomu určená - v šatnách a ihned odcházejí do učeben. V šatnách se nezdržují a nevysedávají tam. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením zaměstnance školy.      
 5. Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek zaměstnanec školy pověřeným vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků. 
 6. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, pedagogickými i nepedagogickými. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, může ředitelka školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.
 7. Škola má podle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona zřizovatelem schválenou výjimku z minimálního počtu žáků ve třídě školy, při zachování bezpečnostních a hygienických předpisů.
 8. Při výuce některých předmětů, zejména nepovinných a volitelných, lze dělit třídy na skupiny, vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy, počet skupin a počet žáků ve skupině se určí rozvrhem na začátku školního roku, zejména podle prostorových, personálních a finančních podmínek školy, podle charakteru činnosti žáků, v souladu s požadavky na jejich bezpečnost a ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou a metodickou náročnost předmětu.
 9. Nejvyšší počet žáků ve skupině je 30. Při výuce cizích jazyků je nejvyšší počet žáků ve skupině 24.
 10. Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí a žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování žáků.
 11. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí a žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 12. Škola vede evidenci úrazů dětí a žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 11, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. 
 13. O všech přestávkách je umožněn pohyb dětí mimo třídu. Velké přestávky jsou za příznivého počasí určeny k pobytu dětí mimo budovu školy.      
 14. Provoz školy probíhá ve všedních dnech, od 6.30 do 16.30 hodin. 
 15. V období školního vyučování může ředitelka školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce.
 16. Za pobyt žáka ve školní družině platí zástupci žáka poplatek. Výši úplaty stanoví ředitelka školy ve směrnici pro činnost školní družiny a zveřejňuje na veřejně přístupném místě. Poplatek je splatný v předem stanoveném termínu. O snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě dětí a žáků se sociálním znevýhodněním, rozhoduje ředitelka školy, podrobnosti jsou opět uvedeny ve směrnici pro činnost školní družiny. 

 

B. Režim při akcích mimo školu

 1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy - pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům. 
 2. Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek zaměstnanec pověřeným vedením akce, podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků. 
 3. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitelka školy. Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla – každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující zaměstnanec s vedením školy zejména s ohledem na zajištění BOZP. Akce se považuje za schválenou uvedením v týdenním plánu práce školy, kde zároveň s časovým rozpisem uvede ředitelka školy jména doprovázejících osob.
 4. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující zaměstnanec bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující zaměstnanec nejméně 1 den předem zákonným zástupcům žáků, a to písemnou informací.
 5. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející zaměstnanec žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kursy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.      
 6. Pro pořádání mimoškolních akcí platí zvláštní směrnice školy zahrnující i oblast bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. Za dodržování předpisů o BOZP odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelkou školy.
  • směrnice pro školy v přírodě, 
  • lyžařské výcvikové kurzy,
  • zahraniční výjezdy, 
  • školní výlety.
 7. Součástí výuky je také lyžařský výcvik. Do výuky mohou být zařazeny také další aktivity jako bruslení, školy v přírodě, atd. Těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž rodiče o tom dodají škole písemné potvrzení ne starší jednoho roku.
 8. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně klasifikace na vysvědčení. 
 9. Při zapojení školy do soutěží bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a ze soutěží zajišťuje vysílající škola, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor.
 10. U sportovních soutěží, uměleckých soutěží a dalších soutěží, kde to charakter soutěže vyžaduje a je to dáno organizačním řádem soutěže, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků vysílající škola v plném rozsahu, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak.

 

C. Docházka do školy

 1. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka - písemně nebo telefonicky. Po návratu žáka do školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka. Při podezření na neomluvenou absenci si třídní učitel nebo jiný vyučující může vyžádat prostřednictvím zástupců žáka lékařské potvrzení. Omluvenku předloží žák třídnímu učiteli ihned po návratu do školy. Absenci žáka omlouvají zákonní zástupci žáka. Při dlouhodobé absenci známé předem škola vyžaduje od rodičů předem písemnou omluvu absence (např. rodinné rekreace). Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na delší dobu uvolňuje třídní učitel. 
 2. Ředitelka školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu.

 

D. Zákonní zástupci žáků 

Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni: 

 1. zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy,
 2. na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka,
 3. informovat školu o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, údaje o tom, zda je dítě nebo žák zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn;
 4. dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
 5. oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského zákona č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.

 

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy, rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

 1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. 
 2. Žákům není v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou – zaměstnancem školy.       
 3. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově, nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci hlásí ihned zaměstnanci školy.
 4. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru učitele. 
 5. Při výuce v tělocvičně, dílnách, v parku, v počítačové učebně, na zahradě zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané vnitřním řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy. Poučení o BOZP a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu a před každými prázdninami.
 6. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob; při odchodu žáků domů z budovy ven dozírající zaměstnanci školy podle plánu dozorů. Každý ze zaměstnanců školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou dveře hlavního vchodu uzamčeny v době od 8.00 hodin do 12.30 hodin, zadní vchod je dopoledne uzamčen, odpoledne volně otevíratelný zevnitř.
 7. Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz - požívání alkoholu - používání ponorných elektrických vařičů - ponechávání peněz v hotovosti a osobní cenné věci volně ve stolech, skříních, ve třídě i v kabinetech, ponechávat je ve škole přes noc.     
 8. Skříňky s odloženými svršky žáků jsou uzamčeny. 
 9. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 10. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, poskytovat první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy.  
 11. Po poslední vyučovací hodině dopoledního a odpoledního vyučování vyučující předává žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny vychovatelce školní družiny. Ostatní odvádí do šaten a stravující se žáky pak do školní jídelny. Dozor v šatnách nad žáky odcházející z budovy vykonává provozní zaměstnanec školy.     
 12. Zaměstnanci školy dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. 
  Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře.  
  Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten zaměstnanec, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.      
 13. Zaměstnanci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dozoru dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně nepovinných předmětů, přestávek a stravování.  
 14. Evidence úrazů. 
  1. Záznam o úrazu provádí zaměstnanec školy, který v době vzniku úrazu vykonával nad žáky dohled. Pokud byl úraz ohlášen dodatečně žákem nebo jeho zákonnými zástupci, záznam provádí opět zaměstnanec, během jehož dohledu k úrazu údajně došlo, nebo třídní učitel.
  2. V knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí a žáků, ke kterým došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví. 
  3. Při úrazech smrtelných a úrazech, jejichž důsledkem byla nepřítomnost dítěte nebo žáka ve škole, vyhotovuje škola obdobným postupem záznamy o úrazu na předepsaných formulářích. Pro účely školských předpisů se smrtelným úrazem rozumí takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky žák zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu. Záznam o jakémkoli úrazu, i evidovaném v knize úrazů se vyhotoví také na žádost zákonného zástupce žáka nebo zřizovatele, zdravotní pojišťovny žáka, příslušného inspektorátu České školní inspekce anebo místně příslušného útvaru Policie České republiky. Škola vyhotoví o úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole, záznam, pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola v případě nezletilého žáka jeho zákonnému zástupci.
  4. Hlášení úrazu. O úrazu nezletilého žáka podá škola bez zbytečného odkladu hlášení jeho zákonnému zástupci. Pokud nasvědčují zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá škola bez zbytečného odkladu hlášení místně příslušnému útvaru Policie České republiky. Dále o úrazu podá škola bez zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je škola pojištěno pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků, pokud škola má takové pojištění sjednáno.
  5. Záznam o úrazu, jehož důsledkem byla nepřítomnost, nebo pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem, zasílá škola za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce - zřizovateli, zdravotní pojišťovně žáka a příslušnému inspektorátu České školní inspekce.
  6. Záznam o smrtelném úrazu zasílá škola navíc ještě místně příslušnému útvaru Policie České republiky a to do 5 pracovních dnů po podání hlášení podle předchozího odstavce.
  7. Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu, podléhají režimu ochrany osobních údajů podle planých právních předpisů.
 15. Ochrana před sociálně patologickými jevy 
  • Zaměstnanci školy dbají na to, aby se žák během svého pobytu v ZŠ nesetkal s násilím, rizikovým chováním či alkoholem nebo drogami.
  • V ZŠ platí přísný zákaz nošení legálních i nelegálních drog do budovy.
  • Nález nevhodné látky je zaměstnancem školy oznámen ředitelce školy.
  • Žáci jsou pravidelně poučováni o sociálně patologických jevech a nevhodnosti rizikového chování ve společných prostorách školy, které mají zajistit bezpečnost všech osob zde se vyskytujících.
 16. Ochrana před diskriminací a nepřátelstvím
  • Veškeré činnosti, které při základním vzdělávání probíhají, musí zajišťovat ochranu všech zúčastněných žáků před diskriminací z hlediska sociálního, zdravotního, náboženského, pracovního, rasového.
  • Žákům je vštěpována úcta ke každému člověku, vztahy mezi žáky se řídí etikou a jednotným přístupem ke každému z nich.
  • Vzájemné vztahy žáků jsou přátelské bez náznaků nepřátelství a omezeného kamarádství. 

 

IV. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů.

 1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Pokud byl vznik škody umožněn nedostatečným dozorem nad žákem, na náhradu škody od rodičů není právní nárok. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.
 2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí - uzamykání skříněk, tříd. 
 3. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je volně odkládat.      
 4. Žáci školy a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená.
 5. Žákům základní školy jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty uvedené v seznamu podle školského zákona. Žáci prvního ročníku základního vzdělávání tyto učebnice a učební texty nevracejí, žáci ostatních ročníků základního vzdělávání jsou povinni učebnice a učební texty vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku. Žáci jsou povinni řádně pečovat o takto propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením, vrátit jej na konci roku v řádném stavu. 

 

V. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů.

Tato pravidla jsou pro svoji rozsáhlost uvedena v dílčí, samostatné části školního řádu - ve směrnici „Školní řád - pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků " (klasifikačním řádu). 

 

VI. Školní stravování

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování (§2, odst. 3) stanovuje ředitelka školy tyto podmínky pro poskytování školního stravování:

 • cena obědů se odvíjí z kalkulované ceny obědů podle propočtů vedoucí ŠJ
 • způsob placení je bezhotovostní – složenkou, z účtu
 • obědy na příští měsíc jsou zaplaceny do 20. stávajícího měsíce 
 • přihlásit obědy lze u vedoucí ŠJ
 • odhlašování obědů je možné do 8.00 hodin dotčeného dne telefonicky, emailem nebo osobně ve školní kuchyni
 • organizace výdeje obědů odpovídá rozvrhu žáků
 • dozory vykonávají zaměstnanci podle určeného plánu dozorů

 

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: ředitelka školy
 2. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy. 
 3. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitelka školy tento řád následujícím způsobem: vyvěšením v hale školy a ve sborovně školy.
 4. Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na provozní poradě.
 5. Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli, seznámení je zaznamenáno v třídních knihách. 
 6. Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání řádu školy informací v žákovských knížkách, řád je pro ně zpřístupněn v hale školy a na webových stránkách školy.

 

V Chlumu dne 14. 8. 2013

Mgr. Jaroslava Procházková
ředitelka školy

 

Revize: 1. 4. 2015, 8. 7. 2016

Účinnost: 1. 9. 2016, 1. 9. 2017