Květen 2022 ve škole

 • V jednotlivých ročnících prvního stupně školy si žáci připravili besídky pro maminky ke Svátku matek s občerstvením či tvořivými dílnami.
 • Ve všech ročnících základní školy proběhl preventivní program „Pálí to!“ k bezpečnosti při manipulaci s ohněm.
 • Žáci devátého ročníku připravili školní tábořiště ne Sejcích.
 • Dětský muzikál shlédli v sedlčanském divadle druháci, třeťáci a čtvrťáci.
 • Dějepisnou exkurzi k Heydrichiádě v Praze navštívili osmáci a deváťáci.
 • Zajistili jsme Kytičkový den v obci – podpora prevence rakoviny.
 • Pátý ročník se zúčastnil srovnávacího testování pro ČŠI.
 • Do divadla Minor v Praze jeli čtvrťáci a páťáci.
 • První ročník vyjel vlakem do Vrchotových Janovic.
 • Zúčastnili jsme se soutěže Čtyřlístek na škole Propojení Sedlčany a byli jsme druzí.
 • Ve všech ročnících jsme otestovali klima tříd.
 • Vyfotografovali jsme se na výroční fotografie.
 • Navštívili jsme i Voničku ZUŠ Sedlčany.
 • Na Sejcích prožili dva dny osmáci a šesťáci.
 • Pražské pamětihodnosti na svém dvoudenním výletě obdivovali páťáci.
 • Vybraní žáci zazpívali na Dublovickém slavíkovi.
 • Na pracovní dílnu do Sedlčanské knihovny jeli druháci.
 • Tak to byl květen v naší škole (ale také jsme se učili)!!

 

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

 

Ředitel Základní školy / Директор початкової школи Chlum

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

o kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

o kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

 

Termín zápisu / Дата та час запису: 14. a 15. června 2022 od 8.00 do 13.00 hodin

Místo zápisu / Місце запису: Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: do naplnění kapacity jednotlivých ročníků

Organizace zápisu / Порядок запису:

 1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.
  Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.
 2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
  У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.
 3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:
  Законні представники зобов’язані подати такі документи:
  1. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
   заяву про зарахування дитини до початкової школи
  2. vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);
   документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);
  3. doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.
   документ, що дає право представляти дитину.
 4. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.
  Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

 

V /м. Chlumu dne/дата 27. 5. 2022

Mgr. Jaroslava Procházková
ředitelka základní školy / Директор початкової школи

 

Pohádkový les 2022

Pohádkový les 2022

Duben 2022 ve škole

 • V dubnu jsme zakončili plavecký výcvik a získali Mokrá vysvědčení.
 • Proběhl zápis do budoucího prvního ročníku, zapsali jsme 19. nových žáčků.
 • Sešla se pedagogická rada a proběhla TRIA.
 • Někteří žáci 9. ročníku skládali přijímací zkoušky na střední školy.
 • Projekt Ptáci se uskutečnil již popáté.
 • Líbily se nám velikonoční prázdniny.
 • Školní družina vyrazila do kina.
 • Mladí hasiči měli soustředění v místním parku.
 • Mladší žáci řádili při čarodějnickém reji, který organizovala školní družina.
 • Zúčastnili jsme se soutěže Trojlístek na 2. ZŠ Sedlčany a obsadili 2. místo. Hurá!
 • Žáci prvního stupně si připravili pěvecká vystoupení v rámci soutěže Čarodějnické zpívání.
 • Studentky vysoké školy nám zajímavě vyprávěly a trochu nás i poučily o zubní hygieně.

 

Zápis do prvního ročníku 2022/2023 – rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram, jako věcně a místně příslušný orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole Chlum od školního roku 2022/2023 takto:

Žadatel číslo - Přijat/nepřijat k základnímu vzdělávání - Povolen odklad školní docházky

 • 001 - přijat
 • 002 - přijat
 • 003 - přijat
 • 004 - přijat
 • 005 - přijat
 • 006 - přijat
 • 007 - přijat
 • 008 - přijat
 • 009 - přijat
 • 010 - přijat
 • 011 - přijat
 • 012 - přijat
 • 013 - přijat
 • 014 - přijat
 • 015 - přijat
 • 016 - přijat
 • 017 - přijat
 • 018 - přijat - ANO
 • 019 - přijat
 • 020 - přijat - ANO
 • 021 - přijat
 • 022 - přijat - ANO

V Chlumu dne 7. 4. 2022

Mgr. Jaroslava Procházková
ředitelka školy

Datum zveřejnění rozhodnutí: 7. 4. 2022

 

 

Podkategorie

Podkategorie

×
Uživatelské preference souborů cookie
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Blokovat vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat za účelem měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
Přijmout
Blokovat