Školní vzdělávací program pro školní družinu

Zpracovala: Jana Dejmková
Datum zpracování: 26. 8. 2021

 

1. Identifikační údaje

Název ŠVP: ŠVP ZŠ A MŠ CHLUM, R1/2007 - ŠD
Č. j.: R1/2007, 115/2021
Motivační název: Naše škola

Údaje o škole:

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram
Adresa školy: Chlum 16, 262 93 Nalžovice
Jméno ředitelky: Mgr. Jaroslava Procházková
Tel. 318 864 157
IČO: 71000461
IZO: 114001448
RED-IZO: 600054454
www.zsamschlum.cz
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Koordinátor ŠVP: Mgr. Markéta Pecková, Mgr. Ing. Blažena Kadeřábková

Zřizovatel: 

Obec Nalžovice
Chlum 26, 262 93 Nalžovice
IČO: 00286745
Tel. 318 864 126
Starostka: Jana Pšeničková

Výchozí dokumenty: 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost: 

od 1. 9. 2021

 

2. Charakteristika školní družiny

ŠD pracuje při ZŠ a MŠ Chlum, je součástí základní školy a nachází se v budově ve stavebně přilehlé budově se samostatným vchodem. Pro svou činnost využívá dva třípokojové byty. Žáci mohou ke svým aktivitám využívat i ostatní učebny, tělocvičnu, dvorek, školní zahradu s chatou a nedaleký park. Stravování žáků probíhá ve školní jídelně. Pitný režim zajišťuje vychovatelka ve spolupráci se školní kuchyní.

 

3. Materiální podmínky

 • prostory družiny pro zájmové vzdělávání jsou vybaveny funkčním zařízením, pracovním a odpočinkovým nábytkem, pomůckami pro aktivní i pasivní relaxaci a pro učení; 
 • ŠD může využívat i školní tělocvičnu, učebnu s interaktivní tabulí, počítačovou učebnu, kuchyňku, které jsou vybaveny speciálním nábytkem, materiálem a pomůckami, audiovizuální technikou, tělovýchovné (i zahrada) jsou vybaveny bezpečným povrchem, nářadím a náčiním, pracovní (kuchyně) jsou vybaveny vhodnými přístroji, nářadím;
 • prostory pro uložení pomůcek a přípravnou práci vychovatelky jsou vybaveny úložným nábytkem a pomůckami;
 • žáci mají k dispozici knihovnu;
 • pro odpočinek, činnost ŠD a pro nenáročné pohybové aktivity je k dispozici zahrada a školní dvoreček;
 • ŠD využívá také prostor pro odkládání oděvu a obuvi (šatny);
 • prostory pro osobní hygienu žáků a učitelů – WC a umývárny - jsou vybaveny dostatečným počtem hygienických zařízení odpovídajících fyziologickým potřebám daného věku a příslušným normám;
 • lékárnička pro první pomoc žákům a učitelům je uložena ve sborovně školy;

 

4. Ekonomické podmínky

Úplata za zájmové vzdělávání činí 500,- Kč za pololetí, hradí se vždy do 15. září a do 15. února vychovatelce. Úplata za vzdělávání je blíže určena ve směrnici 4-15 úplata za vzdělávání v ŠD. Úplata za školní družinu je krácena poměrnou částkou dle počtu dnů uzavření školní družiny.

Úplata za vzdělávání je využita na nákup drobného materiálu, stolních her, psacích potřeb, náčiní pro hry na zahradě školy, knihy apod.

Ostatní výdaje jsou hrazeny z provozního rozpočtu organizace.

Plat vychovatelky je hrazen ze státního rozpočtu.

 

5. Personální podmínky

Pedagogický provoz v ŠD zajišťují tři vychovatelky, jedna s plným pracovním úvazkem, druhá na 20 hodin a třetí na 5 hodin. Vychovatelky mají pedagogické vzdělání – mimoškolní pedagogika.

 

6. Charakteristika žáků

Školní družinu navštěvuje maximálně 50 žáků od 1. - 4. ročníku, bydlících ve vesnici nebo její blízkosti. ŠD mohou navštěvovat i nezapsaní žáci v době polední přestávky nebo před vyučováním.

 

7. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

ŠD se pravidelně účastní akcí organizovaných společně se školou: Den otevřených dveří, Vánoční jarmark, Drakiáda, Čarodějnický rej, Diskotéka, Karaoke, Karneval, aj. SRDPŠ pomáhá zajišťovat některé akce, např. Pohádkový les. Rodiče se některých akcí účastní společně s dětmi, pomáhají zajistit odvoz při exkurzích a výletech a pomáhají při organizaci a průběhu sportovních akcí.

 

8. Cíle vzdělávání ve školní družině

 • Prožívat radostné chvíle, jistotu a bezpečí.
 • Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů.
 • Rozvíjet všestrannou spolupráci s rodinami žáků.
 • Rozvíjet osobnost každého žáka.
 • Učit žáky osvojovat si základy slušného chování při stolování.
 • Učit komunikovat, spolupracovat a respektovat se.
 • Učit se předávat znalosti, zkušenosti a dovednosti v různých oblastech.
 • Utvářet kladný vztah k přírodě a učit chránit svět kolem nás.
 • Nabízet různorodé činnosti s individuálním přístupem k jednotlivým žákům.
 • Vytvářet podmínky a prostor pro odpočinek a relaxaci.
 • Učit se základy stolování (správně drží příbor, zná tradiční i netradiční pokrmy).

 

9. Činnosti vzdělávání

Pravidelné činnosti

Jsou dány týdenní skladbou zaměstnání a představují zejména organizované aktivity zájmového vzdělávání.

 • Výtvarná a pracovní činnost
 • Dramatická a hudební výchova
 • Sportovní aktivity
 • Odpočinkové činnosti
 • Rekreační činnosti
 • Příprava na vyučování

Příležitostné činnosti

Jsou to výchovné, vzdělávací, zájmové a tematické rekreační činnosti organizované nepravidelně podle potřeb žáků a možností ŠD (akce a projekty). Nejsou zahrnuty do standardní týdenní skladby činností. Činnosti, které jsou mimo místo sídla organizace, pořádá škola a organizuje ŠD. Např. drakiáda, karneval, sportovní soutěže, výstavy, aj. 

Spontánní činnosti

Vycházejí z denní skladby činností ve ŠD.

Osvětové činnosti

Táborové činnosti

Individuální práce se žákem

 • Základní formou zájmového vzdělávání je pravidelná denní forma.

 

10. Metody práce

 • vycházky
 • didaktické hry
 • diskuse
 • vypravování
 • komunitní kruh
 • výlety
 • výtvarné, pohybové a hudební vyjadřování se

 

11. Podmínky přijímání žáků do ŠD

O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy na základě přihlášky žáka k zájmovému vzdělávání. Přednost mají žáci nižších ročníků, seřazeni vzestupně podle věku od nejmladšího po nejstarší, kteří se přihlásí k pravidelné denní formě zájmového vzdělávání. ŠD se naplňuje maximálně do počtu 50 žáků. Na škole fungují zájmové kroužky, jejichž činnost se prolíná s činností ŠD a je na ně brán ohled při plánování činností ŠD.

 

12. Průběh zájmového vzdělávání

Po přijetí žáka k zájmovému vzdělávání jeho zákonní zástupci vyplňují zápisový lístek, který obsahuje informace o žákovi, jeho rodičích, telefonických kontaktech na zákonné zástupce a o zdravotním postižení žáka. Jsou zde i informace o zdravotních problémech žáka, které by mohly mít vliv na jeho zapojení v zájmovém vzdělávání. 

Zápisový lístek obsahuje také informace o odchodech žáka z ŠD – informace časového odchodu žáka z ŠD, informace o doprovodu žáka ze ŠD. V případě, že žák odchází ze ŠD sám, je nutné písemné vyjádření zákonných zástupců na zápisovém lístku.

V případě, že žák odchází ze ŠD sám mimo dobu zapsanou na zápisovém lístku, je nutno tuto skutečnost nahlásit vychovatelce ŠD písemně.

 

13. Podmínky ukončování zájmového vzdělávání

Žák může být vyloučen ze zájmového vzdělávání, pokud hrubě poruší školní řád.

Zájmové vzdělávání může být ukončeno také na základě písemné žádosti zákonných zástupců.

 

14. Podmínky vzdělávání žáků se SVP

ŠD je otevřená žákům se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním i žákům talentovaným, žákům s mimořádným nadáním. Odbornou diagnostiku zabezpečují poradenská zařízení. Na základě diagnostiky jsou konzultovány, plánovány a využívány vhodné metody a organizační postupy výuky. Žáci se zdravotním postižením i žáci mimořádně nadaní jsou integrováni v běžné skupině žáků ZŠ.

Na základě odborného posudku poradenského pracoviště vychovatelka, ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka, vytváří a realizuje individuální vzdělávací plán zájmového vzdělávání tak, aby bral ohled na SVP konkrétního žáka.

 

15. Vzdělávání cizinců

Vzdělávání cizinců v ŠD je podporováno logopedickými chvilkami a logopedickým cvičením. Dále jsou využívány k práci hry se zaměřením na český jazyk, doplněním slovní zásoby a jejím procvičováním. Je zde také kladen důraz na začlenění do kolektivu např. sociální hry a udržování dobrého klima třídy.

 

16. Délka a časový plán zájmového vzdělávání

Zájmové vzdělávání ve ŠD je poskytováno po dobu 10 měsíců - po dobu trvání školního roku.

Po dobu podzimních, vánočních, pololetních nebo jarních prázdnin se činnost ŠD přerušuje – projednáno se zřizovatelem.

Provoz ranní školní družiny 6,30 - 7,30 hodin. Činnost odpolední družiny 11,30 - 16,30 hodin.

Podmínky pro příchody a odchody ze ŠD jsou uvedeny ve Vnitřním řádu školní družiny.

Zájmové vzdělávání navazuje na projektová témata ZŠ a pracuje podle vypracovaného Ročního a měsíčního plánu ŠD.

 

17. Podmínky BOZP

ŠD zajišťuje bezpečnost fyzickou, sociální a emocionální. Vytváří zázemí pro rozvoj žáků a bezpečné prostředí, chce, aby se zde všichni cítili dobře. Podporuje dobré vztahy nejen mezi žáky, zaměstnanci a rodiči, ale i s širokou veřejností.

Bezpečnost ve všech prostorách využívaných ŠD je zajištěna:

 • Školním řádem ZŠ
 • Vnitřním řádem ŠD

V dalších prostorech se žáci řídí pokyny pedagogického pracovníka.

 

18. Obsah vzdělávání

V rámci pedagogického procesu ve ŠD se prioritně zaměřujeme na rozvoj následujících klíčových kompetencí:

Kompetence k řešení problémů

 • Dokáže samostatně vyřešit problém, nebo dokáže požádat o pomoc druhého.
 • Nenechá se odradit případným nezdarem a hledá další řešení.
 • Všímá si problémů druhých, umí nabídnout řešení.
 • Uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí.
 • Umí vyhledat informace k řešení problémů.
 • Umí využít svých znalostí, zkušeností a dovedností.
 • Chápe, že vyhýbání se problémům, není řešení.

Kompetence komunikativní

 • Umí se souvisle vyjádřit mluveným slovem.
 • Nebojí se vyjádřit svůj názor.
 • Naslouchá názorům druhých, rozumí jim a respektuje je.
 • Dokáže vést dialog.
 • Využívá získané dovednosti ke spolupráci.
 • Umí pracovat s informacemi.
 • Vyjadřuje se kultivovaně.
 • Dokáže vhodně argumentovat a obhájit své názory.
 • Dokáže prezentovat sebe sama a svoji práci, slovním projevem.

Kompetence sociální

 • Spolupracuje v kolektivu.
 • Vyjadřuje své názory.
 • Umí jednat s dospělým i s vrstevníky.
 • Je ohleduplný k okolí a ochotný pomoci druhým.
 • Umí přijímat názory druhých, respektuje je a spolupracuje při řešení problémů.
 • Zná možnosti, jak vědomě zvládat své emoce a sebereflektuje na ně.
 • Má upevněny hygienické návyky.

Kompetence občanské

 • Respektuje druhé.
 • Respektuje odlišnosti – osobní, kulturní, náboženské atd.
 • Dokáže v tísni pomoci - přiměřeně okolnostem.
 • Dokáže odolat nátlaku druhých, i větší skupiny, v situacích, se kterými nesouhlasí.
 • Dokáže odolat psychickému nátlaku.
 • Uvědomuje si, že za své činy má odpovědnost.
 • Zná svá práva a povinnosti.
 • Dokáže vyhodnotit situaci, dle svých možností.
 • Chápe a vnímá tradice, historii a kulturu.
 • Je ohleduplný k přírodě.
 • Uvědomuje si hodnotu majetku svého i jiných osob.

Kompetence pracovní

 • Používá bezpečné pracovní pomůcky a vybavení.
 • Dokáže pracovat podle instrukcí a návodu.
 • Váží si práce své i ostatních.
 • Reaguje na potřeby a pomoc druhých.
 • Chrání zdraví své i druhých.
 • Svým pracovním přístupem se snaží chránit zdraví své i druhých.
 • Dokáže své dovednosti a výsledky své práce nabídnout jiným.
 • Je ohleduplný k přírodě a lidem kolem sebe.
 • Umí udržovat pořádek ve svých věcech a na svém pracovním místě.
 • Umí zhodnotit práci svou i druhých.
 • Umí dokončit a vyhodnotit úspěšnost své práce.

Kompetence digitální

 • Ovládá a pracuje s PC a jinou technikou.
 • Používá fotoaparát.
 • Zvládne upravit fotografie.
 • Zvládá komunikaci s moderní technikou.
 • K práci používá I tiskárnu.
 • Seznamuje se s novými digitálními technologiemi

 

19. Vzdělávací a výchovné oblasti

ŠD se při tvorbě ŠVP nejvíce inspiruje kapitolou ČLOVĚK A JEHO SVĚT, která je stanovena pro 1. stupeň ZŠ.

 1. Místo, kde žijeme – poznávání nejbližšího okolí, život v rodině, ve škole, ve společnosti, vycházky do okolí, orientace v terénu, návštěva významných míst v regionu a seznamování s lidovými zvyky. Besedy o našem městě a okolí. Dopravní výchova - bezpečnost na cestě do školy a vycházkách. (Kompetence pracovní a občanské).
 2. Lidé kolem nás – osvojení vhodného chování a vystupování, slušná mluva a základy společenského chování na různých místech a daných situacích. Besedy a scénky. Předcházení šikaně. (Kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální).
 3. Lidé a čas – budování správného režimu dne a jeho dodržování, učit děti s časem nakládat a vážit si ho, využití volnočasových aktivit. Besedy, vlastní výroba časových plánů, rozvrhů. (Kompetence k trávení volného času – sociální a personální).
 4. Rozmanitosti přírody – pozorování rozmanitostí a proměnlivostí živé i neživé přírody, vycházky a pobyty v přírodě, studování encyklopedií, výstavky přírodnin, poznatky z cest, péče o pokojové rostliny, ekologická výchova - ochrana přírody. (Kompetence občanské, komunikativní, sociální).
 5. Člověk a jeho zdraví - poznání sebe sama, poučení o zdraví, nemoci, prevenci, osobní hygieně, předcházení úrazů, umění ošetřit drobná poranění. Besedy k první pomoci, pravidelné otužování, vycházky do přírody, dodržování pitného režimu, posilování a plavání. (Kompetence komunikativní, občanské, sociální a personální).

 

 

×
Uživatelské preference souborů cookie
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Blokovat vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat za účelem měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
Přijmout
Blokovat