Plán práce základní školy 2019/2020

 

 

Školní rok: 2019/2020

Plán byl projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2019

 

Obsah:

 1. Rozdělení pedagogických úkolů
 2. Časový a obsahový plán pedagogických rad
 3. Celoroční akce
 4. Tematické úkoly
 5. Plán spolupráce s rodinou
 6. Materiální úkoly školy

 

Mgr. Jaroslava Procházková
ředitelka školy

 

1. Rozdělení pedagogických úkolů

Jaroslava Procházková

 • ředitelka školy
 • kabinet TV, sklad učebnic, speciální pedagog

Markéta Pecková

 • koordinátor ŠVP
 • výchovný poradce, metodik pro ČJ, uvádějící učitel 2. stupně
 • kabinet ČJ, OV, D

Hana Kadlečková

 • manažer ICT, metodik pro M
 • dotační a grantová řízení
 • kabinet M, F, ICT

Ondřej Sůsa

 • metodik pro cizí jazyky
 • kabinet AJ, NJ
 • školní parlament

Martina Křížová

 • PR manažer, knihovna ZŠ
 • sportovní aktivity školy

Radka Andrušíková

 • školní metodik prevence,
 • preventista pro zdravý životní styl, ovoce a mléko do škol,
 • metodik pro první stupeň ZŠ, uvádějící učitel 1. stupně

Jana Dejmková

 • zdravotník školy, školní úrazy
 • kabinet ŠD
 • správce kuchyňky

Monika Podrázká

 • kabinet HV
 • pěvecká vystoupení a soutěže

Jana Humhalová

 • metodik EVVO
 • vedení spisovny školy
 • kabinet Př

Hana Chocholoušková

 • kabinet Z

Blažena Kadeřábková

 • kabinet CH, kabinet 1. stupně
 • vedení projektového učení
 • pozemek školy

Jitka Debnárová

 • kabinet PV, VV
 • pozemek školy

 

2. Časový a obsahový plán pedagogických rad

A. Přípravný týden - srpen

 • Plán práce na školní rok 2019/2020
 • Hlavní úkoly v novém školním roce
 • Směrnice
 • Rozdělení úkolů pedagogickým pracovníkům
 • Plán kontrol ředitelky školy
 • Přidělení tříd a předmětů
 • Úkoly z porady ředitelů
 • Stanovení pozice zapisovatelky pedagogických rad
 • Pracovní řád
 • BOZP ve třídách
 • Projektové učení
 • Organizace zahájení školního roku
 • Stav učebnic, pracovních sešitů a doplňkových materiálů
 • DVPP zaměstnanců školy
 • Plán a zaměření hospitací, vzájemné hospitace, BOV, výměna učitele v hodině
 • Změny v organizačním řádu školy
 • Změny ve školním řádu a v klasifikačním řádu školy
 • BOZP pro žáky
 • Další povinnosti pedagogických pracovníků

 

B. Čtvrtletní - listopad

 • Hodnocení hospitační činnosti
 • Spolupráce s ostatními částmi organizace
 • Prospěch a chování žáků
 • Činnost školní družiny
 • Mimoškolní činnost žáků a zapojení pedagogů
 • Nemocnost žáků
 • Inventarizace
 • Příprava vánočních aktivit
 • SRPŠ, zástupce 1. ročníku
 • Spolupráce s rodinami žáků s SPU
 • BOZP v hodinách

 

C. Pololetní - leden

 • Rozbor výsledků dosažených v jednotlivých předmětech
 • Porovnání časových a tematických plánů jednotlivých vyučujících s reálným stavem
 • Spolupráce rodiny, školy a PPP - SPC Příbram
 • Poznatky z hospitací
 • Rozbor úrazovosti
 • Rizikové chování žáků a negativní jevy ve škole
 • Zpráva výchovného poradce
 • Zpráva školního metodika prevence
 • BOZP o přestávkách
 • Příprava plesu školy

 

D. Čtvrtletní - duben

 • Prospěch a chování žáků
 • Hodnocení hospitací
 • BOZP při výletech
 • Rizikové oblasti ve škole
 • Hodnocení činnosti v kroužcích
 • Návrhy na úpravu školní budovy a jejího okolí
 • Organizace oslavy Dne dětí
 • Rizikové chování žáků školy
 • Přijímací řízení na střední školy - výsledky

 

E. Závěrečná - červen

 • Hodnocení výsledků výchovně vzdělávací práce za celý školní rok
 • Vyplňování vysvědčení, matrika
 • Hodnocení práce jednotlivých útvarů školy
 • Evaluace jednotlivých pracovníků ředitelkou školy
 • Evaluace školního roku
 • Podklady pro výroční zprávu školy
 • Organizace zakončení školního roku
 • Hodnocení účinnosti organizačního řádu školy, návrhy na změny
 • Hodnocení činnosti kroužků
 • Závěry z hospitací a vzájemných hospitací
 • Vyhodnocení práce projektových týdnů
 • BOZP a poučení žáků před prázdninami
 • Úkoly na prázdniny a před prázdninami

Podle potřeby další pedagogické rady při neplánovaných úkolech a nutných aktivitách.

 

3. Celoroční akce

Projektové učení:

 1. téma – Děti, žáci, studenti – rok 1989
 2. téma – Jan Amos Komenský, 350 let od jeho úmrtí 1670

Více viz: Náměty pro projektové učení ve školním roce 2019/2020

Soutěže – recitační, sportovní, dějepisné, výtvarné, jazykové,…

Koncerty – podle nabídek hudebních agentur

Divadla – podle nabídky KDJS Sedlčany, DAD Příbram a dalších kulturních zařízení

Výstavy – v Městském muzeu Sedlčany, v Knihovně Sedlčany, v Praze

Muzea a památná místa – Hornické muzeum Příbram, památná místa v okolí, muzea v Praze

Přírodní zajímavosti – ekologicky zajímavá místa v okolí školy, Albertovy skály, Sejce, Oboz

Výlety

 • první stupeň – poznávání Sedlčanska a Příbramska, Střední Čechy
 • druhý stupeň – poznávání Čech

Besedy – podle aktivit v rámci MPP, náplně vzdělávání a plánu práce školy

Ekologické aktivity – úprava školní výukové zahrádky, úklid okolí školy, Den Země, Hrachov Centrum ochrany fauny, přírodní zajímavosti regionu – památné stromy, čistírna odpadních vod, třídění odpadu, sběrové aktivity

 

4. Tematické úkoly

Zlepšení pracovního prostředí školy:

 • Výzdoba chodeb a schodiště
 • Estetický vzhled tříd
 • Nákup nového vybavení
 • Účelné zařízení sboroven
 • Kvalitní úklid všech prostor školy

Zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu:

 • Aktivní využívání všech učebnic, doplňkových materiálů a pomůcek při výuce
 • Aktivní využívání ICT všemi zaměstnanci školy
 • DVPP pedagogů školy v rámci potřeb školy
 • Rozvíjení mimoškolní činnosti žáků v kroužcích
 • Projektové učení se zapojením všech částí organizace

 

5. Plán spolupráce s rodinou

Řešení aktuálních otázek:

 • Zájmové kroužky v mimoškolní činnosti žáků
 • Prevence rizikového chování žáků
 • Prevence běžných rizik a mimořádných událostí
 • Smlouvy s rodiči problémových žáků při výchovných problémech
 • Vytváření IVP, jeho schválení a práce podle IVP
 • Vytváření PLPP pro žáky s Doporučením z poradenského zařízení
 • Pedagogická intervence a speciálně pedagogická péče
 • Význam četby pro rozvoj osobnosti žáků a čtenářskou gramotnost
 • Využití prostoru před školou v době přestávek při zajištění bezpečnosti
 • Třídní schůzky, TRIA
 • Individuální schůzky s rodiči žáků
 • Kariérové poradenství
 • Výchovné poradenství
 • Speciálně pedagogické poradenství
 • Spolupráce s PPP a SPC Příbram
 • Individuální přístup k žákům

 

6. Materiální a ostatní úkoly školy, které vyplynuly z evaluace školy

 • Bezbariérový přístup na WC dívky na prvním stupni
 • Zbudování archivu školy
 • Výměna osvětlení v suterénu
 • Přestěhování učebny 6. ročníku do suterénu
 • Rozdělení spojených ročníků prvního stupně
 • Přestěhování oddělení školní družiny
 • Zbudování archivu školy
 • Úprava odkládacího skladu ve školní kuchyni
 • Pokračovat ve spolupráci se Sdružením obcí Sedlčanska a MAS Sedlčansko
 • Pokusit se o další dotační aktivity – škola na výjimku má omezené možnosti
 • Vyčištění pisoárů na WC druhého stupně
 • Instalace umyvadla do učebny PC
 • Zvýšení kapacity ŠD = možno pak přijmout i žáky 4. ročníku
 • Diferencovat práci žáků
 • Motivovat žáky pro vznik kladných sociálních vztahů během celého pobytu ve škole
 • Predikovat potencionální oběti možné šikany a aktivně je soustavně sledovat
 • Pokusit se vždy o ohleduplnost a vzájemný respekt
 • Zlepšit úklid všech prostor
 • Pokusit se, aby každý žák zažil úspěch, odměňovat i snahu
 • Budovat pozitivní klima, vztah učitel - žák
 • Budovat pozitivní vztahy se žáky na bázi partnerství
 • U žáků rozvíjet schopnost spolupráce
 • Pracovat na budování pozitivních a respektujících se vzájemných vztazích mezi zaměstnanci
 • Pokračovat v plánovaném systému kontrol u jednotlivých pedagogů
 • Posilovat význam výchovného poradce a metodika prevence při řešení problémů
 • Upevňovat pozitivní vztahy mezi zaměstnanci školy na jednotlivých pracovištích i mezi jednotlivými pracovišti
 • Podpořit další studium specializovaných činností – koordinátor ŠVP
 • Doplnění kvalifikace u dvou učitelek – pravidelná kontrola výsledků studia
 • Pokračovat v zařazování dlouhodobých projektových témat vycházejících z aktuálního dění či školních potřeb
 • Motivovat všechny žáky ke kladnému vztahu k učení
 • Propojovat znalosti žáků a jejich praktické využití
 • Upravit ŠVP podle legislativy pro školní rok 2019/2020
 • Pokračovat v úspěšné inkluzi žáků do naší školy
 • Plány učitelů pravidelně porovnávat s aktuálním stavem