EVVO

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA

2022/2023 – 2024/2025 (koncepční materiál na tři školní roky)

 

Výchozí materiál:

 • Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty,
  Č. j.: 16745/2008-22
 • Ústava ČR, Hlava první, Čl. 7: Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství.
 • Listina základních práv a svobod, Hlava čtvrtá, Čl. 35: Každý má právo na příznivé životní prostředí. Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů. Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem.

Předkladatel:

 • Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram
  Chlum 16, 262 93 Nalžovice

Školní rok:

 • 2022/2023
 • 2023/2024
 • 2024/2025

Zpracovala: 

 • Mgr. Kateřina Boučková

Obsah:

 1. Hodnocení dlouhodobého plánu EVVO
 2. Dlouhodobé cíle a aktivity EVVO
 3. Dlouhodobé zaměření školy
 4. Přehled měsíčních témat EVVO

 

1. HODNOCENÍ DLOUHODOBÉHO PLÁNU EVVO

Témata a ideje průřezového tématu EVVO jsou během roku zařazována pravidelně do výuky v jednotlivých ročnících ve všech vyučovacích předmětech. V rámci celoškolních projektů a činností jsou pro celý školní rok vybrána témata vhodná pro práci v EVVO. Plánování těchto projektů a činností realizují koordinátor EVVO společně s ředitelkou školy a poté jsou s plány seznámeni všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy na jednotlivých pracovištích, kteří s nimi následně pracují během svých vyučovacích hodin a aktivně se účastní celoškolních projektů.

Úkolem vzdělávání v rámci EVVO je vést žáky k bádání vztahů mezi prostředím a člověkem, především však k ochraně životního prostředí, a to nenásilnou formou. Cílem školy i nadále zůstává vzdělávat všechny žáky v oblasti EVVO, zavádět související témata do výuky i do mimoškolních aktivit s důrazem především na postoje a hodnoty a praktické dovedností místo teoretických znalostí. Dalším důležitým cílem je podporovat zájem dětí o přírodu a životní prostředí a jejich chápání významu jeho ochrany.

Škola pokračuje v projektech a programech, kooperuje s organizacemi zaměřenými na vzdělávání v rámci EVVO, zve si odborníky na přednášky a besedy. Dále zajišťuje dostatek materiálů a pomůcek pro výuku. Do výuky zapojuje i badatelsky orientovanou výuku, např. „motýlí zahrádky“. Do budoucna je třeba motivovat pracovníky školy k práci a kooperaci, zajistit dostatek vzdělávacích příležitostí a častěji podnikat vzdělávací exkurze a do výuky zařadit další projekty badatelsky orientované výuky. Přínosnou motivací pro žáky by mohlo být zavedení přírodovědného kroužku.

Snahou školy je také využívat lokální suroviny, které vypěstují žáci na školních pozemcích a ekologizovat provoz školy a jejího areálu.

 

2. DLOUHODOBÉ CÍLE A AKTIVITY EVVO

Přes řadu změn a stavebních úprav budovy v souladu s ekologizací provozu školy existují v této oblasti i nadále určité rezervy. Na jejich odhalování a zlepšování stávajícího stavu by se optimálně měli podílet také žáci, aby si uvědomili, co je v možnostech školy z hlediska udržitelného rozvoje změnit a upravit. K tomu lze využít například schůzky školního parlamentu, třídnické hodiny či projekty. Zaměřit by se mohli na návrhy ekologizace provozu budovy školy v oblasti spotřeby vody, energie či produkce odpadů. Nejprve je nutné zhodnotit stávající stav a následně navrhnout vhodná opatření.

Dlouhodobé cíle:

1. žáci znají a dodržují zásady udržitelného rozvoje

 • - zdokonalit třídění odpadu (zapojit a vhodně motivovat i nejmladší žáky)
 • - úspora energií ve škole i doma
 • - zapojení do projektu (např. Recyklohraní)
 • - sběr (papír, hliník)
 • - nutno nahlížet na problematiku udržitelného rozvoje v celosvětovém měřítku
 • - úspora papíru – méně tisku, více práce v pracovním sešitě a učebnici, použití obou stran papíru
 • - úspora pitné vody doma i ve škole
 • - úspora potravin – kontrola dat spotřeby, omezení vyhazování potravin a hotových jídel
 • - použití správných obalů na svačinu – omyvatelný nebo znovu použitelný
 • - použití skleněných lahví na pití
 • - doprava do školy na kole nebo pěšky
 • - výměna klasických žárovek za LED
 • - méně topit – více se oblékat
 • - použití dobíjecích baterek do přístrojů
 • - naučit se kompostovat

2. žáci jsou motivováni k vytváření pozitivního vztahu k přírodě a k její ochraně

 • péče o zeleň ve škole, na školní zahradě, v blízkosti školy, v obci, v parku apod.
 • péče o školní skleník, vlastní pěstování a pozorování ve třídě
 • zlepšit a rozvinout možnosti využití školní výukové zahrádky
 • možnost vybudovat ve škole „koutek přírody“
 • zapojit žáky do akcí, projektů, přizvat ke spolupráci také rodiče

3. žáci znají determinanty ovlivňující vlastní zdraví a vědí, jak ho ochraňovat

 • dodržovat zásady zdravého životního stylu (zdravá výživa, pitný režim, aktivní pohyb atd.)
 • chápat význam volného času a jeho náplně
 • klidné a příjemné pracovní prostředí
 • rizika sociálních sítí

4. pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci vzájemně spolupracují na tématech EVVO, navazují kontakty s příslušnými institucemi, hledají nové možnosti, metody a formy práce v rámci EVVO

 

3. DLOUHODOBÉ ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

 • udržování čistoty v prostorách školy a v jejím okolí, péče o zeleň uvnitř školy i v  okolí, péče o rostliny na výukové zahrádce
 • využití nabídky vzdělávacích institucí
 • začlenění základních tematických okruhů průřezového tématu EVVO v jednotlivých předmětech, zejména v přírodovědných
 • informovanost pedagogů v oblasti EVVO
 • rozšiřování nabídky učitelské a žákovské knihovny o tituly s ekologickou tématikou
 • školní exkurze a výlety s ekologickou tématikou (ČOV, sběrný dvůr apod.
 • výchova k uvědomělému ekologickému jednání
 • prohlubovat spolupráci se středisky ekologické výchovy, s občanskými sdruženími a dalšími spolky (nově např. Myslivecký spolek Nalžovice)
 • pokračovat v ekologizaci provozu školy
 • připomínat významné světové dny týkající se životního prostředí
 • projektové dny s ekologickou tématikou
 • zapojení školy do dosavadních i nových projektů (např. Recyklohraní, sběr papíru a hliníku, baterií, tonerů apod.)
 • využití výukových programů, dokumentů a filmů ve výuce
 • účast v olympiádách (P, CH, F, M), zapojení do dalších vědomostních soutěží
 • pravidelně aktualizovat nástěnku EVVO (2. patro školy)
 • zapojení žákovského parlamentu do problematiky EVVO
 • zařazení témat EVVO do školního časopisu
 • používání ekologicky šetrných výrobků, technologií a postupů (včetně úklidu)
 • adopce zvířete/spolupráce s některou organizací
 • nabídka zájmového přírodovědného kroužku
 • ve spolupráci s rodiči vybudovat na školní zahradě „hmyzí hotely“
 • eliminace a třídění odpadu na všech pracovištích, ve všech třídách, zajištění dostatku nádob na příslušný tříděný odpad
 • úspora energií
 • příjemné prostředí v budově školy a v jejím okolí
 • vzájemná spolupráce
 • vybavení pomůckami pro potřeby EVVO
 • prohlubovat vzdělanost pedagogů a ostatních pracovníků školy v oblasti EVVO

 

PŘEHLED MĚSÍČNÍCH TÉMAT EVVO PRO PRÁCI VE ŠKOLNÍM ROCE:

ZÁŘÍ

 • seznamovací pobyty v přírodě (využití školní chaty), spolupráce prvňáčků a patronů z 5. ročníku
 • poznávání okolí školy a zdejší přírody
 • péče o zeleň – v každé třídě se děti starají o své květiny
 • Den bez aut (22. 9.): upozornit na dopad nadměrného užívání automobilů, podpora omezování automobilismu, propagace ve škole, výroba plakátů, letáčků, spolupráce se školním časopisem; ocenění těch, kteří v daný den do školy přijdou pěšky či přijedou na kole, (lze zopakovat v průběhu školního roku)

ŘÍJEN

 • pozorování změn v přírodě
 • Den stromů (20. 10.) – určování druhů, stromy v okolí, významné stromy v našem regionu
 • výtvarné práce s využitím přírodnin

LISTOPAD

 • výroba (ve škole/doma) a instalace krmítek na školní zahradě, spolupráce s rodiči

PROSINEC

 • přikrmování ptáků na školní zahradě, určování druhů ptáků, pozorování
 • vánoční nadílka pro lesní zvířátka

LEDEN

 • výprava ke krmelci, stopy (spolupráce s MS Nalžovice, přednáška

ÚNOR

 • význam třídění, recyklace, problematika odpadů, nakupování „bez obalu“, celoškolní výtvarná soutěž

BŘEZEN

 • Mezinárodní den ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (3. 3.) – významné rostlinné a živočišné druhy v našem regionu a jejich ochrana, starší žáci připraví přednášku pro mladší spolužáky, výlet Drbákov-Albertovy skály
 • klíčení, pokusy ve třídě, pozorování růstu rostlin

DUBEN

 • Den Země (22. 4.): příprava projektu v rámci školy nebo využití nabídky vzdělávacích programů, např. OF Hrachov, jarní úklid v okolí školy a v obci

KVĚTEN

 • Mezinárodní den rodiny (15. 5.) – spolupráce s rodiči, vybudování „hmyzích hotelů“ na školní zahradě
 • Světový den včel (20. 5.) – exkurze/přednáška včelaře

ČERVEN

 • Světový den životního prostředí (5. 6.), „den prázdných tříd“ učíme se v přírodě, uklízíme okolí školy
 • Sběr papíru a hliníku (zajišťuje ŠD)

 

×
Uživatelské preference souborů cookie
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Blokovat vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat za účelem měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
Přijmout
Blokovat