EVVO

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA

2019/2020 – 2021/2022 (koncepční materiál na tři školní roky)

Výchozí materiál: 

 • Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, Č. j.: 16745/2008-22
 • Ústava ČR, Hlava první, Čl. 7: Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství.
 • Listina základních práv a svobod, Hlava čtvrtá, Čl. 35: Každý má právo na příznivé životní prostředí. Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů. Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem.

Předkladatel: 

 • Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram
  Chlum 16, 262 93 Nalžovice

Školní rok:

 • 2019/2020
 • 2020/2021
 • 2021/2022

Zpracovala: 

 • Bc. Jana Pšeničková

Obsah:

 1. Hodnocení dlouhodobého plánu EVVO
 2. Dlouhodobé cíle a aktivity EVVO
 3. Dlouhodobé zaměření školy
 4. Přehled měsíčních témat EVVO

 

1. HODNOCENÍ DLOUHODOBÉHO PLÁNU EVVO

Myšlenky a témata průřezového tématu EVVO jsou průběžně zařazována do výuky v jednotlivých ročnících ve všech vyučovacích předmětech. Pro školní rok jsou vybrána měsíční témata vhodná pro práci v EVVO v rámci celoškolních projektů a aktivit či v jednotlivých ročnících. Jejich plánování provádí koordinátor EVVO ve spolupráci s ředitelkou školy, následně jsou s nimi na jednotlivých pracovištích seznámeni všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy, kteří s nimi následně nakládají podle svých možností.  

Vzdělávání v rámci EVVO by mělo probíhat pokud možno nenásilnou formou, jeho cílem je vést žáky ke zkoumání vztahů mezi člověkem a prostředím a primárně k ochraně životního prostředí. Prioritou školy nadále zůstává vzdělávat všechny v oblasti EVVO, v širší míře zavádět témata EVVO do výuky i do mimoškolních aktivit s důrazem především na postoje, hodnoty a praktické dovednosti místo teoretických znalostí, vycházet z regionálních podmínek a spolupracovat s místními organizacemi a spolky, podporovat zájem dětí o přírodu a životní prostředí a chápat význam jeho ochrany.

I nadále škola pokračuje v zavedených programech i projektech, spolupracuje s osvědčenými organizacemi, zve si odborníky na besedy a přednášky. Do budoucna je třeba v tomto směru zaktivizovat a zapojit všechny pracovníky školy, motivovat je k práci a kooperaci. Je třeba také zajistit dostatek vzdělávacích příležitostí, materiálů i pomůcek pro výuku. Je třeba více využívat místních podmínek, zařazovat badatelsky orientovanou výuku (viz např. „motýlí zahrádka“), zvát si odborníky do školy, častěji podnikat vzdělávací exkurze.  Vhodnou motivací pro práci dětí by jistě bylo zavedení přírodovědného kroužku. Zájem dětí o problematiku EVVO lze podpořit také zavedením těchto témat na schůzky žákovského parlamentu a do školního časopisu. 

Snahou školy také je ekologizovat provoz školy a školního areálu a využívat lokální suroviny.

 

2. DLOUHODOBÉ CÍLE A AKTIVITY EVVO

Přes řadu změn a stavebních úprav budovy v souladu s ekologizací provozu školy existují v této oblasti i nadále určité rezervy. Na jejich odhalování a zlepšování stávajícího stavu by se optimálně měli podílet také žáci, aby si uvědomili, co je v možnostech školy z hlediska udržitelného rozvoje změnit a upravit. K tomu lze využít například schůzky školního parlamentu, třídnické hodiny či projekty. Zaměřit by se mohli na návrhy ekologizace provozu budovy školy v oblasti spotřeby vody, energie či produkce odpadů. Nejprve je nutné zhodnotit stávající stav a následně navrhnout vhodná opatření. 

Dlouhodobé cíle:

1. žáci jsou motivováni k vytváření pozitivního vztahu k přírodě a k její ochraně

 • péče o zeleň ve škole, na školní zahradě, v blízkosti školy, v obci, v parku apod.
 • péče o školní skleník, vlastní pěstování a pozorování ve třídě
 • zlepšit a rozvinout možnosti využití školní výukové zahrádky
 • možnost vybudovat ve škole „koutek přírody“
 • zapojit žáky do akcí, projektů, přizvat ke spolupráci také rodiče

2. žáci znají a dodržují zásady udržitelného rozvoje

 • zdokonalit třídění odpadu (zapojit a vhodně motivovat i nejmladší žáky)
 • úspora energií ve škole i doma
 • zapojení do projektu (např. Recyklohraní)
 • sběr (papír, hliník)
 • nutno nahlížet na problematiku udržitelného rozvoje v celosvětovém měřítku

3. žáci znají determinanty ovlivňující vlastní zdraví a vědí, jak ho ochraňovat

 • dodržovat zásady zdravého životního stylu (zdravá výživa, pitný režim, aktivní pohyb atd.)
 • chápat význam volného času a jeho náplně
 • klidné a příjemné pracovní prostředí
 • rizika sociálních sítí

4. pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci vzájemně spolupracují na tématech EVVO, navazují kontakty s příslušnými institucemi, hledají nové možnosti, metody a formy práce v rámci EVVO

 

3. DLOUHODOBÉ ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

 • udržování čistoty v prostorách školy a v jejím okolí, péče o zeleň uvnitř školy i v  okolí, péče o rostliny na výukové zahrádce
 • využití nabídky vzdělávacích institucí
 • začlenění základních tematických okruhů průřezového tématu EVVO v jednotlivých předmětech, zejména v přírodovědných
 • informovanost pedagogů v oblasti EVVO
 • rozšiřování nabídky učitelské a žákovské knihovny o tituly s ekologickou tématikou
 • školní exkurze a výlety s ekologickou tématikou (ČOV, sběrný dvůr apod.)
 • výchova k uvědomělému ekologickému jednání
 • prohlubovat spolupráci se středisky ekologické výchovy, s občanskými sdruženími a dalšími spolky (nově např. Myslivecký spolek Nalžovice)
 • pokračovat v ekologizaci provozu školy
 • připomínat významné světové dny týkající se životního prostředí
 • projektové dny s ekologickou tématikou
 • zapojení školy do dosavadních i nových projektů (např. Recyklohraní, sběr papíru a hliníku, baterií, tonerů apod.)
 • využití výukových programů, dokumentů a filmů ve výuce
 • účast v olympiádách (P, CH, F, M), zapojení do dalších vědomostních soutěží
 • pravidelně aktualizovat nástěnku EVVO (2. patro školy)
 • zapojení žákovského parlamentu do problematiky EVVO
 • zařazení témat EVVO do školního časopisu
 • ? používání ekologicky šetrných výrobků, technologií a postupů (včetně úklidu)
 • ? adopce zvířete/spolupráce s některou organizací
 • ? nabídka zájmového přírodovědného kroužku
 • ? ve spolupráci s rodiči vybudovat na školní zahradě „hmyzí hotely“

PROVOZ ŠKOLY

 • eliminace a třídění odpadu na všech pracovištích, ve všech třídách, zajištění dostatku nádob na příslušný tříděný odpad
 • úspora energií
 • příjemné prostředí v budově školy a v jejím okolí
 • vzájemná spolupráce
 • vybavení pomůckami pro potřeby EVVO
 • prohlubovat vzdělanost pedagogů a ostatních pracovníků školy v oblasti EVVO

 

4. PŘEHLED MĚSÍČNÍCH TÉMAT EVVO PRO PRÁCI VE ŠKOLNÍM ROCE 

ZÁŘÍ

 • seznamovací pobyty v přírodě (využití školní chaty), spolupráce prvňáčků a patronů z 9. ročníku
 • poznávání okolí školy a zdejší přírody
 • péče o zeleň – v každé třídě se děti starají o své květiny
 • Den bez aut (22. 9.): upozornit na dopad nadměrného užívání automobilů, podpora omezování automobilismu, propagace ve škole, výroba plakátů, letáčků, spolupráce se školním časopisem; ocenění těch, kteří v daný den do školy přijdou pěšky či přijedou na kole, (lze zopakovat v průběhu školního roku)

ŘÍJEN

 • pozorování změn v přírodě
 • Den stromů (20. 10.) – určování druhů, stromy v okolí, významné stromy v našem regionu
 • výtvarné práce s využitím přírodnin

LISTOPAD

 • výroba (ve škole/doma) a instalace krmítek na školní zahradě, spolupráce s rodiči

PROSINEC

 • přikrmování ptáků na školní zahradě, určování druhů ptáků, pozorování
 • vánoční nadílka pro lesní zvířátka

LEDEN

 • výprava ke krmelci, stopy (spolupráce s MS Nalžovice, přednáška) 

ÚNOR

 • význam třídění, recyklace, problematika odpadů, nakupování „bez obalu“, celoškolní výtvarná soutěž

BŘEZEN

 • Mezinárodní den ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (3. 3.) – významné rostlinné a živočišné druhy v našem regionu a jejich ochrana, starší žáci připraví přednášku pro mladší spolužáky, výlet Drbákov-Albertovy skály
 • - klíčení, pokusy ve třídě, pozorování růstu rostlin

DUBEN

 • Den Země (22. 4.): příprava projektu v rámci školy nebo využití nabídky vzdělávacích programů, např. OF Hrachov, jarní úklid v okolí školy a v obci

KVĚTEN

 • Mezinárodní den rodiny (15. 5.) – spolupráce s rodiči, vybudování „hmyzích hotelů“ na školní zahradě
 • Světový den včel (20. 5.) – exkurze/přednáška včelaře

ČERVEN

 • Světový den životního prostředí (5. 6.), „den prázdných tříd“ učíme se v přírodě, uklízíme okolí školy
 • sběr papíru a hliníku (zajišťuje ŠD)