Krizový plán při řešení šikany - ZŠ Chlum

Účinné a bezpečné vyšetření šikany vychází z kvalifikovaného odhadu stadia a formy šikanování. Každý projev chování připomínající šikanu je třeba oznámit školní metodičce prevence rizikového chování nebo ředitelce, případně výchovné poradkyni, které společně stanoví další postup.

Počáteční šikana

Pokud zaměstnanec školy zjistí informace o počáteční šikaně je povinen postupovat podle následujících instrukcí:

 1. Neprodleně oznámit toto zjištění třídní učitelce, metodičce prevence nebo ředitelce.
 2. Následuje schůzka TU, metodičky prevence, případně svědků z řad školy, kde jsou dohodnuty další kroky.
 3. Metodička prevence nebo třídní učitelka provede rozhovory s těmi žáky, kteří na šikanu upozornili a s oběťmi. Provede zápis (po domluvě s žáky).
 4. Je dobré vyhledat další svědky a s nimi provést individuální rozhovory.
 5. Nikdy nekonfrontovat oběti a agresory!
 6. Zajistit ochranu obětem. Oznámit stav věcí rodičům oběti a společně domluvit další postup (přeřazení do jiné třídy, absence ve škole).
 7. Při negativních dopadech na oběť doporučit rodičům spolupráci s odborníky např. pedagogicko-psychologická poradna, psycholog, psychoterapeut.
 8. Podle stupně provinění agresora potrestat dle klasifikačního řádu školy.
 9. Důležitou součástí řešení šikany je práce se třídou, ve které k šikaně došlo. Provádí metodička prevence ve spolupráci s třídní učitelkou; školou může být pozván oborník z PPP, …

Pokročilá šikana

Jedná se o případ šikanování, kdy je naplněná podstata trestného činu (provinění), nebo se jedná o podezření na takovýto trestný čin (provinění). Škola tuto situaci není schopna vyřešit sama, potřebuje součinnost se specializovanými institucemi a policií.

 1. V první řadě je nutné zajistit bezprostřední záchranu oběti (první pomoc, případně přivolání rychlé záchranné služby, oddělení od agresorů).
 2. Kontaktovat metodičku prevence, ředitelku a dohodnout další postup.
 3. Vedení školy kontaktuje rodiče oběti a informuje je o události.
 4. Mezi tím je třeba zabránit agresorům na domluvě křivé výpovědi např. jejich oddělením od sebe, zajistit dozor dospělé osoby. Pokračovat v pomoci a podpoře oběti.
 5. Nahlášení události Policii ČR – provede vedení školy.
 6. Vlastní vyšetřování události.
 7. Nikdy nekonfrontovat oběti a agresory!
 8. Po dohodě s rodiči oběti spolupracovat s dalšími institucemi a orgány, zejména s PPP, orgánem sociálně-právní ochraně dítěte, klinickými psychology, psychoterapeuty, a to především v případě negativních dopadů šikanování na oběť.
 9. Potrestat agresora s využitím běžných výchovných opatření. Postupovat podle klasifikačního řádu školy.
 10. Dále pracovat s agresorem (jeho náhled na vlastní chování, motivy, rodinné prostředí), v případě potřeby mu zprostředkovat péči PPP nebo jiných odborníků.
 11. Důležitou součástí řešení šikany je práce se třídou, ve které k šikaně došlo. Provádí metodička prevence ve spolupráci s TU, případně externí organizace pozvaná školou.

 

×
Uživatelské preference souborů cookie
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Blokovat vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat za účelem měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
Přijmout
Blokovat