Kritéria přijímání žáků do Školní družiny

Projednala (pedagogická, provozní) rada dne: 25. 8. 2015

Platnost: 1. 9. 2015

Účinnost: 1. 9. 2015

 

Článek 1

Zápis do školní družiny pro daný školní rok je vyhlášen vždy 1. 6. předcházejícího školního roku.

 

Článek 2

Počet žáků, který bude přijat do školní družiny, je stanovený kapacitou školní družiny – 50 žáků.

 

Článek 3

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí žáka k zájmovému vzdělávání je plně v kompetenci ředitelky školy. Probíhá ve správním řízení v souladu s § 9 odst. 4 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění. Ředitelka respektuje zásady a cíle zájmového vzdělávání dle § 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění (bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, zdravotního stavu). Při přijímání žáka ke vzdělávání zohledňuje také jeho individuální vzdělávací potřeby, které může ovlivnit i jeho aktuální situace v rodině („sociální znevýhodnění“). 

 

Článek 4

Na přijetí žáka k zájmovému vzdělávání má zásadní vliv:

  • Věk dítěte od nejmladšího po nejstarší

 

 

V Chlumu dne 25. 8. 2015

Mgr. Jaroslava Procházková
ředitelka školy