Školská rada

Školská rada při Základní škole Chlum byla zřízena podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v roce 2005. 

V současném volebním období jsou členy školské rady:

Za rodiče:

 • Jana Mašková
 • Jiří Podrázký
 • Dagmar Blažková 

Za zřizovatele:

 • Jana Pšeničková
 • Pavel Sosnovec
 • Zbyněk Malý 

Za pedagogy:

 • Mgr. Martina Křížová
 • Mgr. Markéta Pecková
 • Mgr. Hana Kadlečková

 

Povinnosti vyplývající z §168 zákona č. 564/2004 Sb.:

Školská rada

 1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.