Školní psycholog

Činnost školního psychologa ve škole je komplexní služba žákům, jejich rodičům a pedagogům.

Práce školního psychologa se řídí Etickým kodexem školních psychologů, zákonnými normami a vychází ze standardních činností, vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění, z koncepce školního poradenského pracoviště školy Základní školy a Mateřské školy Chlum a z plánu činnosti školního psychologa v rámci OP JAK.

Všechny služby školního psychologa jsou žákům a rodičům školy poskytovány bezplatně.

 

Školní psycholog: Mgr. Lucie Švandová, Ph.D. (od 1.3.2023)

 • Primární kontakt - e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon: 724 363 772 (pokud telefon nezvedám, věnuji se žákům/pedagogům/rodičům)
 • Úřední hodiny: pondělí 8:00-15:00, čtvrtek 7:30-16:30 (1. patro, vpravo vedle schodiště; konzultace pro rodiče pouze po předchozí e-mailové domluvě)

 

Kdy je možné se obrátit na školního psychologa?

Žáci:

 • Když vás cokoliv trápí, ať už doma, ve škole nebo kdekoliv jinde.
 • Když vás trápí vztahy se spolužáky, ostatními dětmi nebo dospělými.
 • Když zažíváte smutek nebo vztek a chcete si o tom s někým popovídat.
 • Když máte problémy s chováním nebo dodržováním školního řádu.
 • Když potřebujete poradit s výběrem dalšího studia.
 • Když si potřebujete popovídat, postěžovat.
 • Když máte potíže při učení nebo nevíte jakým způsobem se učit.
 • Když si potřebujete o čemkoliv popovídat.

Pokud jsou dveře do pracovny otevřené, jste vítáni. Pokud jsou dveře zavřené, probíhá zde konzultace, prosím nerušit. Termín konzultace je možné si domluvit i dopředu.

Rodiče a zákonní zástupci:

 • Pokud potřebujete poradit a pomoci při řešení výchovných nebo osobnostních problémů Vašeho dítěte.
 • Pokud u dítěte dojde k náhlým změnám ve výkonnosti, chování nebo prožívání (má z něčeho strach, stěžuje si na bolest, nevolnost, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé, přestane chodit za kamarády apod.).
 • Při řešení sourozeneckých vztahů nebo jiných rodinných problémů.
 • Dále při řešení obtíží Vašeho dítěte se spolužáky, jinými dětmi nebo dospělými, pokud potřebujete poradit s výběrem dalšího vzdělávání Vašeho dítěte, s domácí přípravou na vyučování, s výběrem jeho optimálního učebního stylu.

Pro domluvení termínu konzultace kontaktujte psychologa ideálně prostřednictvím e-mailové adresy. Pokud se bude jednat o téma, které nespadá do kompetencí školního psychologa, doporučí Vám, kam jinam se obrátit.

Pedagogové:

 • Když si potřebujete jen tak popovídat, postěžovat, potřebujete poradit při řešení vztahových potíží žáků, při řešení aktuální krize žáka, zjistit aktuální klima třídy a realizovat následná opatření při práci se třídou, potřebujete pomoci při řešení výchovných potíží ve školní družině, poradit s řešením výukových nebo výchovných problémů žáků, pomoci při řešení potíží dětí ve spolupráci s rodiči a zákonnými zástupci apod.

Pokud jsou dveře do pracovny otevřené, jste vítáni. Pokud jsou dveře zavřené, probíhá zde konzultace, prosím nerušit. Termín konzultace je možné si domluvit i dopředu.

 

Náplň práce školního psychologa, na kterou se vztahuje generální informovaný souhlas s činností školního psychologa:

 • spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných (školní psycholog provádí pouze screening, pro odborné psychologické vyšetření odkazuje klienty na specializovaná pracoviště – do pedagogicko-psychologické poradny apod.)
 • vedení třídnických a intervenčních hodin spolu s učitelem
 • poskytování úvodní poradenské konzultace dítěti, které psychologa samo vyhledá nebo jemuž kontakt doporučí učitel (v případě, že chce žák s psychologem dlouhodobě pracovat, musí o tom být informováni rodiče, přičemž si psycholog musí vyžádat jejich písemný souhlas s individuální prací s dítětem)
 • poskytnutí krizové intervence dítěti, které se ocitlo v psychicky mimořádně náročné situaci
 • mapování vztahů ve třídách, následná práce s třídními kolektivy a učiteli
 • provádění anonymních anketních šetření, které se týkají vztahů mezi žáky, případně žáky a učiteli a konzultování výsledků s učiteli (případně vedením školy)
 • preventivní programy pro třídy, zaměřené na budování dobrých vztahů, spolupráci dětí a posílení vztahů žáci-učitelé.

Rozhodne-li se rodič informovaný souhlas s činností školního psychologa nepodepsat, pak školní psycholog nemá právo dítěti tyto služby poskytovat (není tedy možné, aby se dítě například při práci s celým třídním kolektivem těchto aktivit zúčastnilo, bude proto muset být po celou dobu práce školního psychologa se třídou odesláno do jiné třídy). 

Generální informovaný souhlas se netýká individuální psychologické péče o dítě. V případě, že jde o individuální psychologické vyšetření dítěte, o zařazení dítěte do dlouhodobé péče školního psychologa a o jakékoli další individuální aktivity s dítětem, školní psycholog zákonné zástupce vždy předem informuje a vyžádá si jejich individuální souhlas.

 

Kdy není individuální souhlas rodičů či zákonných zástupců potřeba:

 • krizová intervence (mimořádná a závažná situace ve škole, či v osobním životě žáka/žákyně), až pět individuálních návštěv dítěte může být bráno jako krizová intervence, každý případ je posuzován individuálně. Krizová intervence - odborná pomoc poskytovaná člověku v nouzi, kterou vnímá jako neodkladnou a naléhavou a kterou není schopen řešit vlastními silami a vlastními možnostmi, která je poskytovaná jako komplexní odborná služba i po dobu několika dní tak, aby se zvýšila schopnost zvládat situaci, vrátily se pocity bezpečí a celkově se tak zlepšila kvalita života. Pokud krizová situace vznikla jinde než v rodině, a dítě není doma v ohrožení života či jinak v ohrožení, jsou rodiče o krizové intervenci informováni.
 • první kontakt se žákem/žákyní (žák/žákyně služby psychologa sám/a vyhledá, řekne, co potřebuje a s psychologem se domluví, že při dlouhodobější práci budou informováni rodiče či zákonní zástupci – psycholog kontaktuje zákonného zástupce elektronicky či telefonicky a po žákovi pošle k podpisu informovaný souhlas);
 • při podezření, že je žák/žákyně týrán/a, zneužíván/a;
 • v případě ohrožení tělesného či duševního zdraví žáka/žákyně (osob v jeho okolí);
 • při preventivní činnosti – preventivní programy (jsou realizovány podle aktuálních potřeb a situací ve třídách, často ve spolupráci se školním metodikem prevence či externími organizacemi).

 

Školní psycholog je vázán mlčenlivostí. Zjištění psychologa o dítěti, která jsou výsledkem odborných činností podléhajících individuálnímu souhlasu rodičů, jsou sdělována výhradně rodičům dítěte. K poskytnutí ústní informace o dítěti vyučujícímu (např. třídnímu učiteli, výchovnému poradci, vedení školy, apod.) musí získat školní psycholog zvláštní souhlas rodičů či studenta.

Školní psycholog si vede dokumentaci v souladu se zákonem č.101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů. Informace z rozhovorů a šetření jsou důvěrné a nejsou bez souhlasu žáka či rodiče poskytovány dalším osobám. Výjimku tvoří informace o trestné činnosti, na niž se ze zákona vztahuje oznamovací povinnost.

Přístupy, které školní psycholog během konzultací používá, odpovídají jeho psychologickému vzdělání. Svoji psychologickou a poradenskou práci s žáky, jejich zákonnými zástupci a pedagogy reflektuje na supervizních setkání při zachování anonymity jednotlivých žáků, zákonných zástupců, pedagogů.

Školní psycholog je pouze jedna z možností, kam se může zákonný zástupce obrátit.

Nenahrazuje péči lékařskou či péči jiného odborníka, který již s žákem pracuje.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat školního psychologa.

 

Další kontaktní údaje:

V případě akutních obtíží se rodič i samo dítě může obrátit například na linku bezpečí (116 111), která je bezplatná, anonymní a nonstop (pomoc pro děti, mládež a studující do 26 let).

Rodiče mohou využít kontakt na rodičovská linku www.rodicovskalinka.cz, Tel: 606 021 021, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Linka pro rodinu a školu: 116 000 (nonstop), ZDARMA (pomoc dospělým ohledně dětí – pro rodiče, příbuzné, učitele, vychovatele).

Linka první psychické pomoci: 116 123 (nonstop), ZDARMA (krizová pomoc pro dospělé).

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí (Bílý kruh bezpečí): 116 006 (nonstop), ZDARMA, (pomoc pro oběti a pozůstalé).

 

×
Uživatelské preference souborů cookie
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Blokovat vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat za účelem měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
Přijmout
Blokovat