Vnitřní řád Školní družiny

(vychází ze školního řádu základní školy)

 

1. Údaje o zařízení

Základní škola a Mateřská škola v Chlumu u Sedlčan, Chlum 16, 262 93 Nalžovice.

Stanovená kapacita 50 dětí – dvě oddělení.

Provozní doba 6,30 – 7,30 a 11,30 – 16,30 hodin.

 

2. Přihlašování a odhlašování

O zařazení žáků do ŠD rozhoduje ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonných zástupců.

Odhlášení dětí ze ŠD je nutné provést písemně na žádost rodičů.

Žák může být ze ŠD vyloučen také při hrubém porušení školního řádu.

Předávání informací rodičům zajišťuje vychovatelka.

Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné denní docházce do družiny sdělí vychovatelce rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny.

Tyto údaje se zaznamenávají na zápisovém lístku. Pokud má žák odejít ze ŠD v jinou dobu nebo s jinou osobou, než je uvedeno v zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost vychovatelce písemně.

 

3. Organizace činností

Školní družina je otevřena od pondělí do pátku od 6,30 hod. do 7,30 hod. a od 11.30 do 16,30 hod., zpravidla pro žáky 1. – 4. ročníku.

V době od 13,15 do 14,30 hod. probíhá ve školní družině řízená výchovně-vzdělávací činnost (PV, VV, HV, TV, vycházky, pobyty venku, aj.)

Do dvou oddělení ŠD se zapisuje 50 žáků na pravidelnou docházku.

Žáky do školní družiny si vychovatelka přebírá od vyučujících po skončení čtvrté nebo páté vyučovací hodiny, ostatní přicházejí po skončení vyučování sami. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka nezodpovídá.

Družina realizuje pravidelné činnosti mimo vyučování, zejména činnosti výchovné, rekreačních, zájmové a vzdělávací ve formě pravidelné denní; činnosti příležitostné, táborové, osvětové a individuální práci se žáky.

Za každé dítě přihlášené do ŠD je jeho zákonný zástupce povinen hradit úplatu za vzdělávání vždy na začátku pololetí – do 15. září a do 15. února. Poplatek činí 500 Kč/pololetí.

Pitný režim zajišťuje vychovatelka společně s kuchařkami školní jídelny.

 

4. Chování žáků

Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští.

Doba pobytu žáka ve školní družině se řídí údaji uvedenými v zápisovém lístku. Pokud si rodič, či zákonný zástupce dítě nevyzvedl do 16,30 hodin, kdy končí provoz ŠD, snaží se vychovatelka o telefonické spojení s rodiči a čeká s dítětem do jejich příchodu. Pokud se nelze se zákonnými zástupci spojit, uvědomí vychovatelka vedení školy telefonicky a domluví další postup.

Při hrách dbá žák na bezpečnost a řídí se pokyny vychovatelky.

Žáci zacházejí šetrně se zařízením a vybavením ŠD, jakoukoliv závadu ihned hlásí vychovatelce.

Žák udržuje všechny prostory v čistotě, přezouvá se a dodržuje osobní hygienu.

 

5. Práva a povinnosti žáků

5.1 Žáci mají právo:

 1. na zájmové vzdělávání podle školského zákona,
 2. být informován o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
 3. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,
 4. na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání.

5.2 Žáci přihlášení do ŠD jsou povinni:

 1. Řádně docházet do ŠD a řádně se vzdělávat,
 2. Dodržovat provozní řád a předpisy a pokyny ŠD k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
 3. Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.
 4. Žák se ve ŠD chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků, dodržuje vnitřní řád ŠD. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob.
 5. Žák chodí do ŠD pravidelně a včas podle údajů na zápisovém lístku a účastní se činností organizovaných školou.
 6. Žák chodí do ŠD vhodně a čistě upraven a oblečen.

 

6. Práva a povinnosti zákonných zástupců

6.1 Rodiče (zákonní zástupci) mají právo zejména na:

 1. svobodnou volbu zájmového vzdělávání pro své dítě,
 2. informace o průběhu a vzdělávání dítěte ve školní družině,
 3. informace o školní družině podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 4. nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy,
 5. právo na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek stanovených v § 14 školského zákona,
 6. na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona,
 7. u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení,
 8. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka.

6.2 Povinnosti zákonných zástupců

 1. řádně a pravdivě vyplnit žádost o přijetí žáka k zájmovému vzdělávání
 2. řádně a pravdivě vyplnit zápisový lístek žáka
 3. řádně omlouvat žáka při neúčasti v zájmovém vzdělávání
 4. informovat vychovatelku ŠD o změnách, které se týkají zájmového vzdělávání jejich dítěte
 5. včas si vyzvednout dítě ze školní družiny

 

7. Vztahy vychovatelky ŠD a žáků

 1. Žák se chová tak, aby svým jednáním dodržel etické normy přístupu k dospělé osobě.
 2. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto řádem, které bude konzultováno ihned se zákonným zástupcem a bude žádána spolupráce rodiny a ŠD za účasti výchovného poradce školy.
 3. Vychovatelka dodržuje taktní způsob jednání s žáky, dbá na kvalitu mezilidských vztahů, vyvaruje se jakékoli formě diskriminace a slovního ponižování žáků.

 

8. BOZP ve školní družině

 1. Před stanoveným odchodem žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí vychovatelky.
 2. Žák nenosí do ŠD předměty, které nesouvisí se zájmovým vzděláváním a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů do školní družiny nepatří.
 3. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti ve školní družině.
 4. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školní družiny, hlásí bez zbytečného odkladu vychovatelce nebo jinému zaměstnanci školy.
 5. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru vychovatelky.
 6. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé, ve školní družině platí zákaz užívání návykových látek a jejich nošení do ŠD (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).
 7. Stanovený počet žáků při běžné denní činnosti je 30 na jednu vychovatelku. Při odchodu žáků v rámci zájmového vzdělávání mimo školní budovu na zahradu školy je stanoven počet 25 žáků na jednu vychovatelku. Při odchodu žáků v rámci vzdělávání mimo plotem vyhrazené prostory (park, obec a její okolí) je stanoven počet žáků na 22 na jednu vychovatelku. Při výletech školní družiny je ředitelkou školy vychovatelce přidělen další pedagogický pracovník školy pro konání dohledu nad žáky.

 

9. Ochrana před sociálně patologickými jevy

Vychovatelka dbá na to, aby se žák během svého pobytu v ŠD nesetkal s násilím, rizikovým chováním či alkoholem nebo drogami.

V ŠD platí přísný zákaz nošení legálních i nelegálních drog do prostor družiny.

Nález nevhodné látky je vychovatelkou oznámen ředitelce školy.

Žáci jsou pravidelně poučováni o sociálně patologických jevech a nevhodnosti rizikového chování ve společných prostorách družiny i školy, které mají zajistit bezpečnost všech osob zde se vyskytujících.

 

10. Ochrana před diskriminací a nepřátelstvím

Veškeré činnosti, které při zájmovém vzdělávání probíhají, musí zajišťovat ochranu všech zúčastněných žáků před diskriminací z hlediska sociálního, zdravotního, náboženského, pracovního, rasového.

Žákům je vštěpována úcta ke každému člověku, vztahy mezi žáky se řídí etikou a jednotným přístupem ke každému z nich.

Vzájemné vztahy žáků jsou přátelské bez náznaků nepřátelství a omezeného kamarádství.

 

11. Zacházení s majetkem školy

Žák se chová k majetku školy vždy opatrně tak, aby nedošlo k jeho poškození. Pokud i přes tuto opatrnost k poškození majetku dojde, nahlásí žák neprodleně újmu vychovatelce.

Vychovatelka rozhodne, jak se bude postupovat v nápravě skutku – opravení svépomocí žáka, oprava svépomocí rodiče, oprava pracovníkem školy, oprava pracovníkem obce, oprava specializovanou firmou. O škodě na majetku školy vychovatelka informuje rodiče žáka a ředitelku školy.

 

12. Povinné vyloučení žáka ze školského zařízení (§ 31 ŠZ)

Ředitelka školského zařízení (ŠD) může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení žáka ze školského zařízení. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitelka školského zařízení zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák nebo student v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem, může ředitelka školy nebo školského zařízení rozhodnout o jeho vyloučení.

V případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených zákonem ředitelka rozhodne vždy o vyloučení žáka ze školského zařízení. Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školského zařízení nebo vůči ostatním žákům nebo studentům se považují za zvláště závažné.

O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka rozhodne ředitelka školského zařízení do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděla, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu.

O svém rozhodnutí informuje ředitelka pedagogickou radu. Žák přestává být žákem školského zařízení dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.

Dopustí-li se žák závažného jednání, oznámí ředitelka školského zařízení tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděla.

 

Účinnost: 1. 9. 2019

Mgr. Jaroslava Procházková
ředitelka školy

Jana Dejmková
vedoucí vychovatelka ŠD