Provozní řád Mateřské školy

 

Informace o zařízení:

Název školy: Základní škola a Mateřská škola, okres Příbram
Adresa školy: Chlum, 262 93 Nalžovice
Telefon: 318 864 157
IČO: 71 000 461
Ředitelka: Mgr. Jaroslava Procházková
Zástupkyně pro MŠ: Jaroslava Bulínová
Zřizovatel: Obec Nalžovice
Typ MŠ: dvě třídy s celodenním provozem, jedna třída s dopoledním provozem
Celková kapacita MŠ: 66 dětí
Provozní doba MŠ: 6.30 – 16.30 hodin

 

Režimové požadavky - 1. třída – mladší děti

Režim dne je pružně přizpůsoben potřebám dětí. V mateřské škole je dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno.

1. Nástup dětí:

 • dle potřeb rodičů
 • pozdější příchody (po 8.00 h) předem hlásit
 • rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce
 • při vstupu dítěte do MŠ je uplatňován individuální adaptační režim

2. Spontánní hry:

 • od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku
 • probíhají celý den, prolínají s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru se zřetelem na individuální potřeby dětí

3. Didakticky cílené činnosti:

 • (činnosti řízené učitelkou) probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí

4. Pohybové aktivity:

 • denně zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační)a pohybové hry
 • průběžně pohybové chvilky a hud. pohybové činnosti
 • 1x týdně didakticky cílené pohybové činnosti
 • denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku

5. Pobyt venku:

 • minimálně 2 hodiny denně (dle počasí) - 9.45 - 11.45 hodin
 • při vhodném počasí i odpoledne po odpočinku
 • při vhodném počasí se činnosti přesouvají co nejvíce ven
 • pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod - 10st., při silném větru, dešti a inverzích
 • pozemek k pobytu venku - školní zahrada a obecní park - údržba školní zahrady, sekání trávníku - zřizovatel, zakrývání pískoviště (denně)

6. Odpočinek, spánek:

 • vychází z individuálních potřeb dětí
 • po obědě cca 30 minut, odpočívají všechny děti při čtení pohádky, poté děti s nižší potřebou spánku provozují klidovou činnost na lehátku nebo u stolečků (prohlížení knížek, poslech pohádek)
 • lehátka denně připravuje a uklízí školnice a denně po spánku jsou lůžkoviny provětrávány

7. Stravování:

 • strava je připravená ve školní kuchyni
 • svačina se podává v době od 8.45 do 9.15 hodin, odpoledne od 14.00 do 14.30 hodin
 • kuchařky připraví dostatečnou nabídku nápojů a potravin
 • děti si samy prostírají a obsluhují se (s dopomocí)
 • oběd se vydává od 11.50 do 12.15 hodin
 • polévku a druhé jídlo roznáší školnice a děti si po sobě odnáší talíře a příbory
 • při obědě se používají příbory
 • všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti při jídle a pití
 • malým dětem pomáhá učitelka

8. Pitný režim:

 • děti mají celý den k dispozici ve třídě tekutiny v konvici, ze které si mohou samy nalévat (starší děti)
 • učitelky vedou děti k pití, konvice se neustále doplňuje
 • nápoje se obměňují

9. Otužování:

 • pravidelné větrání tříd
 • školnice sleduje vytápění tříd (přiměřená teplota)
 • dostatečný pobyt venku
 • kontrola vhodného oblečení dětí v MŠ i mimo MŠ
 • děti jsou vedeny k samostatnosti při oblékání a svlékání
 • děti mají již při příchodu do MŠ zvládat základy sebeobsluhy a dodržovat základy hygieny (toaleta, smrkání, mytí,…)

10. Vyzvedávání dětí z MŠ:

 • rodiče si vyzvedávají děti osobně v MŠ u učitelky
 • pokud by dítě z MŠ vyzvedával jiný člen rodiny, musí to rodiče mít zapsáno v evidenčním listu dítěte v MŠ a stvrzeno podpisem rodičů
 • pokud by dítě z MŠ vyzvedávala osoba mladším 18 let, musí rodiče vyplnit prohlášení o doprovodu dítěte z MŠ a stvrdit ho svým podpisem a podpisem ředitelky školy (tiskopis o doprovodu dítěte z MŠ je přiložen jako vzor k provoznímu řádu MŠ)

 

Režimové požadavky - 2. třída - starší děti

1. Nástup dětí:

 • dle potřeb rodičů
 • děti z této třídy se scházejí do 7.30 v 1. třídě MŠ a posléze si je učitelka odvádí do prostor druhé třídy
 • pozdější příchody (po 8 hodině) hlásit předem
 • rodiče jsou povinni dovézt dítě do třídy a osobně ho předat učitelce
 • při vstupu do MŠ je uplatňován individuální adaptační program

2. Spontánní hry:

 • od příchodu dětí do pobytu venku
 • probíhají celé dopoledne a prolínají se s činnostmi řízenými učitelkou se zřetelem na individuální potřeby dětí

3. Didakticky cílené činnosti:

 • (činnosti řízené učitelkou) probíhají celé dopoledne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí ze zájmů a potřeb dětí
 • v této třídě jsou činnosti zaměřené převážně na vzdělávání předškolních dětí, přípravu na vstup do školy

4. Pohybové aktivity:

 • denně zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační) a pohybové hry
 • průběžně pohybové chvilky a hud. pohybové činnosti
 • 1x týdně didakticky cílené pohybové činnosti
 • denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku

5. Pobyt venku

 • minimálně 2 hodiny denně dle počasí do oběda
 • při vhodném počasí se činnosti přesouvají co nejvíce ven
 • pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod - 10st.C, při silném větru, dešti a inverzi
 • pozemek k pobytu venku - školní zahrada, park - údržba zahrady a parku - sekání dle potřeby - zajišťuje zřizovatel, zakrývání pískoviště – denně - školnice

6. Odpočinek:

 • v této třídě starších dětí mají děti po obědě klidové činnosti - poslech pohádek, spánek na volné ploše koberce na podložkách

7. Stravování

 • strava se připravuje ve školní kuchyni
 • děti z této třídy se stravují v prostorách školní jídelny, kam v době dopolední i odpolední svačiny a oběda přecházejí ze své třídy a kde mají připraveny židle a stoly
 • dopolední svačina se podává od 8.45 do 9.15 hodin
 • odpolední svačina se vydává od 14.00 do 14.30 hodin
 • kuchařky připraví dostatečnou nabídku nápojů a potravin
 • děti se samy obsluhují a prostírají
 • oběd se vydává od 12.00 hodin
 • polévku a druhé jídlo roznáší učitelka a děti po sobě odnáší talíře a příbory
 • při obědě se používají příbory
 • všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti
 • menším dětem pomáhá učitelka

8. Pitný režim:

 • děti mají celé dopoledne ve třídě k dispozici tekutiny v konvicích, ze kterých si mohou samy nalévat
 • učitelka vede děti k pití, konvice se neustále doplňují
 • nápoje se obměňují

9. Otužování:

 • pravidelné větrání třídy
 • školnice sleduje vytápění třídy (přiměřená teplota)
 • dostatečný pobyt venku
 • kontrola vhodného oblečení dětí v MŠ i mimo MŠ
 • děti se samostatně oblékají a svlékají
 • děti zvládají základy sebeobsluhy a dodržují základy hygieny (toaleta, smrkání, mytí, stravování, péče o vlastní tělo,…)

 

Tento provozní řád nabývá účinnosti dne 1. 9. 2019

 

Mgr. Jaroslava Procházková, ředitelka školy
Jaroslava Bulínová, zástupce pro MŠ