OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

 

Ředitelka Mateřské školy / Директор дитячого садка v Chlumu 

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

o kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

o kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

 

Termín zápisu / Дата та час запису: 14. a 15. června 2022 od 8.00 do 13.00 hodin

Místo zápisu / Місце запису: Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 9

Organizace zápisu / Порядок запису:

 1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.
  Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.
 2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.
  У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.
 3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:
  Законні представники зобов’язані подати такі документи:
  1. žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
   заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу
  2. vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);
   документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);
  3. doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;
   документ, що дає право представляти дитину;
  4. potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))
   довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)
 4. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.
  Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

 

V /м. Chlumu dne/дата 27. 5. 2022

Mgr. Jaroslava Procházková
ředitelka mateřské školy / Директор дитячого садка

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání 2022/2023 – rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram, jako věcně a místně příslušný orgán ve smyslu ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění  pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Chlum od školního roku 2022/2023 takto:

Registrační číslo - Přijetí:

 • 001 - ANO
 • 002 ANO
 • 003 ANO
 • 004 ANO
 • 005 ANO (od 1. 1. 2023)
 • 006 ANO
 • 007 ANO
 • 008 ANO
 • 009 ANO
 • 010 ANO
 • 011 ANO
 • 012 ANO

Datum zveřejnění: 11. 5. 2022

Mgr. Jaroslava Procházková
ředitelka školy

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY CHLUM

 

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, vyhlašuji podle § 34 zápis do Mateřské školy Chlum pro školní rok 2022/2023.

Zápis se bude konat od pondělí 2. května 2022 do pondělí 9. května 2022 v budově Základní školy a Mateřské školy Chlum.

 

Pro přijetí jsou stanovena tato kritéria:

 1. Dítě – předškolák
 2. Dítě ve věku 5 – 3 let podle věku od nejstaršího (3 roky nejpozději 31. 8. 2022)
 3. Dítě mladší 3 let do naplnění kapacity školy, bez právního nároku

 

V Chlumu dne 30. 3. 2022

Mgr. Jaroslava Procházková
ředitelka školy

 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU - ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHLUM

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, vyhlašuji podle § 36 zápis do prvního ročníku Základní školy Chlum pro školní rok 2022/2023.

Zápis se bude konat v úterý 5. dubna 2022 od 13.00 hodin v budově ZŠ A MŠ CHLUM.

 

K zápisu se dostaví zákonní zástupci se svými dětmi, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2022.

V případě písemné žádosti o odklad povinné školní docházky zákonný zástupce přinese i vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře či klinického psychologa.

Průběh zápisu: formální část - kontrola písemných dokladů a žádosti o přijetí; motivační část – rozhovor pedagoga s dítětem.

Přijaty budou všechny děti daného věku ze spádové oblasti do naplnění kapacity třídy 24 žáků.

 

V Chlumu dne 1. 3. 2022

Mgr. Jaroslava Procházková
ředitelka školy

 

POZOR!

Vážení rodiče, 

zveme vás na schůzku rodičů předškoláků s paní učitelkou základní školy. Schůzka se bude konat dne 1. března od 16.00 hodin. 

Těšíme se na vás! 

 

Podkategorie

Podkategorie

×
Uživatelské preference souborů cookie
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Blokovat vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat za účelem měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
Přijmout
Blokovat