Školní preventivní program MŠ

2023/2024

 

Všeobecný úvod:

Primární prevence rizikového chování je zaměřena zejména na:

 • předcházení rizikovým jevům v chování dětí (vandalismus, šikana, násilí)
 • rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech domácího násilí, týrání a zneužívání dětí, ohrožování mravní výchovy dětí

Základním principem strategie prevence rizikového chování u dětí je výchova ke zdravému životnímu stylu, osvojení sociálního chování. Důležité je podporovat aktivity podporující zdravý životní styl, smysluplně využívat a organizovat volný čas, programy, které vedou k dodržování určitých pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k odpovědnosti za sebe a své jednání.

 

Název:

„Už se těším do školky!“

 

Základní informace:

Předkladatel: Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram

Zpracovala: Jaroslava Bulínová, zástupce ředitelky školy 

Adresa: Chlum 16, 262 93 Nalžovice

Období: školní rok 2023 – 2024

Datum zpracování: 28. 8. 2023

 

Charakteristika mateřské školy:

ZŠ a MŠ Chlum se nachází 6 km od města Sedlčany na Příbramsku ve Středočeském kraji.

Zřizovatelem školy je Obec Nalžovice. MŠ je umístěna v budově současně se základní školou a školní jídelnou. Vzdělávací a výchovný proces zabezpečují 4 učitelky.

Ve školním roce 2023-2024 je zapsáno 48 dětí. V průběhu školního roku budou přijímány další děti po dovršení 3 let věku do naplnění kapacity školy.

 

Cíle programu ve školním roce 2023–2024:

 • ve škole jsme všichni kamarádi
 • vždy se zastanu slabšího
 • líbí se mi v mateřské škole
 • jsem ohleduplný k ostatním dětem
 • neperu se a nebudu lhát

 

Seznámení pedagogických pracovníků se Školním preventivním programem:

 

 • aktivní zapojení se do plnění programu
 • rozdělení úkolů v novém školním roce
 • spolupráce s nepedagogickými zaměstnanci
 • pomoc při organizaci aktivit pro děti

 

Hlavní aktivity školy:

 • podpora sebevzdělávání všech pedagogických zaměstnanců MŠ
 • zaměřit se na děti bojácné, agresivní, nerespektující mravní normy
 • poskytnout poradenství rodičům

 

Aktivity dětí MŠ (znalostní kompetence):

 • mají povědomí o zdravém životním stylu
 • seznamují se s osobní a duševní hygienou
 • začínají chápat formy komunikace
 • učí se sociálním dovednostem
 • neubližují sobě ani jinému
 • chápou jednoduché ekologické vazby v prostředí

 

Způsoby realizace:

 • jednoduché formy komunikace
 • počátky sociálních dovedností ve hře
 • aktivity ke zdravému životnímu stylu
 • konkrétní dovednosti
 • modelové situace
 • stanovení základních pravidel
 • environmentální výchova
 • volnočasové aktivity

 

Spolupráce s odborníky a institucemi:

 • pediatři
 • PPP, SPC Příbram
 • Hasiči Nalžovice
 • Obecní úřady spádových obcí

 

Účinnost: 1. 9. 2023

Jaroslava Bulínová
Zástupce ředitelky školy

 

 

 

Příloha č. 1 ŠPP: Strategie prevence budoucí školní neúspěšnosti dětí

NEÚSPĚCHEM VE ŠKOLE ZÁKLADNÍ MOHOU BÝT později OHROŽENY:

 • Děti vykazují symptomy speciálních vzdělávacích potřeb 
 • Děti, které nastoupili do MŠ až v posledním předškolním ročníku 
 • Děti, které přešli z jiné MŠ 
 • Děti, které jsou dlouhodobě nemocné 
 • Děti, u kterých nastala změna rodinné situace 
 • Děti, které neovládají český jazyk jako rodný jazyk a nástroj vzdělávání (např. uprchlíci, azylanti, dlouhodobý pobyt)
 • Děti s odkladem školní docházky 
 • Děti s podpůrnými opatřeními (dle vyšetření v SPC nebo PPP)
 • Děti se zdravotními problémy (se zprávou od lékaře nebo od rodičů)
 • Děti sociálně znevýhodněné

 

PREVENCE VZNIKU budoucího ŠKOLNÍHO NEÚSPĚCHU:

 • strukturovat činnosti 
 • jasné krátké pokyny 
 • podpora sebevědomí 
 • diferencované úkoly a činnosti
 • zjednodušit výstupy
 • podpora prožití úspěchu 
 • nesrovnávat – diferencovat, koordinovat, pěstovat osobnost
 • začleňovat do vhodných skupin 
 • využití volného času – návody, inspirace
 • používání diferencovaných pomůcek
 • ICT
 • komunitní kruh

 

ŘEŠENÍ prevence ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI

Diagnostika 

 • Pozorování dítěte (učitelky, následně ředitelka, speciální pedagog)
 • Pohovor se zákonnými zástupci (učitelky, zástupce ředitelky, speciální - písemné zápisy)
 • Návštěva specializovaných pracovišť (PPP, SPC, logopedie, psychologie, psychiatrie)

Opatření 

1) 1. – 2. měsíc 

 • Individuální přístup, diferenciovaná práce, adaptační hry/aktivity, pomůcky, hračky
 • Analýza situace s rodiči 
 • Informace ředitelce školy – projednání dalšího postupu
 • Konzultace s rodinou 
 • Podporovat dobré klima třídy 

2) 3. – 4. měsíc 

 • Vypracován plán pedagogické podpory (učitelky)
 • Informace ředitelce školy 
 • Informace na poradě školy
 • Pravidelné osobní konzultace s rodiči (učitelky – vždy písemný zápis)

3) 5 a více měsíců

 • Doporučena návštěva v PPP – sdílení objednání, školní dotazník, konzultace s pracovištěm
 • Pravidelné konzultace s rodiči (učitelky – písemně postřehy, postupy, změny postupů)
 • Cílené zapojení AP na škole (ředitelka, pokud doporučí PPP)

 

×
Uživatelské preference souborů cookie
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Blokovat vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat za účelem měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
Přijmout
Blokovat