Školní preventivní program MŠ

2018/2019

 

Všeobecný úvod:

Primární prevence rizikového chování je zaměřena zejména na:

 • předcházení rizikovým jevům v chování dětí (vandalismus, šikana, násilí)
 • rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech domácího násilí, týrání a zneužívání dětí, ohrožování mravní výchovy dětí

Základním principem strategie prevence rizikového chování u dětí je výchova ke zdravému životnímu stylu, osvojení sociálního chování. Důležité je podporovat aktivity podporující zdravý životní styl, smysluplně využívat a organizovat volný čas programy, které vedou k dodržování určitých pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k odpovědnosti za sebe a své jednání.

 

Název:

 • „Už se těším do školky!“

 

Základní informace:

 • Předkladatel: Základní škola a Mateřská škola Chlum
 • Zpracovala: Jaroslava Bulínová, vedoucí učitelka MŠ Chlum, 262 93 Nalžovice
 • Období: školní rok 2018 – 2019
 • Datum zpracování: 25. 8. 2018

 

Charakteristika mateřské školy:

 • ZŠ a MŠ Chlum se nachází 6 km od města Sedlčany na Příbramsku ve Středočeském kraji.
 • Zřizovatelem školy je Obec Nalžovice. MŠ je umístěna v budově současně se základní školou a školní jídelnou. Vzdělávací a výchovný proces zabezpečují 4 učitelky a 1 asistentka pedagoga.
 • Ve školním roce 2018 - 2019 je zapsáno 53 dětí.

 

Cíle programu ve školním roce 2018 – 2019:

 • ve školce jsme všichni kamarádi
 • vždy se zastanu slabšího
 • líbí se mi v mateřské škole
 • jsem ohleduplný k ostatním dětem
 • neperu se a nebudu lhát

 

Seznámení pedagogických pracovníků se Školním preventivním programem:

 • aktivní zapojení se do plnění programu
 • rozdělení úkolů v novém školním roce
 • spolupráce s nepedagogickými zaměstnanci
 • pomoc při organizaci aktivit pro děti

 

Hlavní aktivity školy:

 • podpora sebevzdělávání všech pedagogických pracovníků MŠ
 • zaměřit se na děti bojácné, agresivní, nerespektující mravní normy
 • poskytnout poradenství rodičům

 

Aktivity žáků MŠ (znalostní kompetence):

 • mají povědomí o zdravém životním stylu
 • seznamují se s osobní a duševní hygienou
 • začínají chápat formy komunikace
 • učí se sociálním dovednostem
 • neubližují sobě ani jinému
 • chápou jednoduché ekologické vazby v prostředí

 

Způsoby realizace:

 • jednoduché formy komunikace
 • počátky sociálních dovedností ve hře
 • aktivity ke zdravému životnímu stylu
 • konkrétní dovednosti
 • modelové situace
 • stanovení základních pravidel
 • environmentální výchova
 • volnočasové aktivity

 

Spolupráce s odborníky a institucemi:

 • Mudr. Karel Pejša
 • Mudr. Jaroslav Strejc
 • PPP, SPC Příbram
 • Hasiči Nalžovice
 • Obecní úřady spádových obcí

 

 

25. 8. 2018

Jaroslava Bulínová