ŠVP - 1. stupeň

Anglický jazyk 1. - 9. ročník

Charakteristika vyučovacího předmětu

Výuka anglického jazyka přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci Evropy a světa. 

Vyučovací předmět má časovou dotaci tři hodiny týdně v 3. - 9. ročníku a jednu hodinu týdně (disponibilní) v 1. a 2. ročníku. Výuka probíhá v učebně a žáci pracují ve skupinách, v párech nebo jednotlivě. Výuka je doplňována projekty, poslechy, časopisy aj. Hlavním záměrem je vzbudit v žácích skutečný zájem o anglický jazyk a anglickou kulturu.

Důraz je kladen na to, aby se systematicky rozvíjely všechny čtyři základní řečové dovednosti. Řadou zábavných a motivujících cvičení je žákům umožněn posun od poslechu a mluvení ke čtení a psaní. Důraz je kladen na komunikační schopnosti, k čemuž je podřízena i veškerá výuka gramatiky. Dovednost mluvení je chápána jako pomalý proces, který bere do úvahy, že ho bude žák sebejistěji používat při hrách a při jiných zábavných činnostech. Kromě čtení k získání určité informace a čtení s porozuměním si osvojí žáci také techniku čtení pro radost. Při psaní žáci postupují od psaní jednotlivých slov k jednoduchým větám a odstavcům.

Výuka seznamuje žáky s reáliemi zemí, které anglicky hovoří. Znalost cizího jazyka vede k pochopení jiných kultur, prohlubuje v nich toleranci a je nedílnou součástí komunikace mezi nimi.

2. stupeň navazuje na 1. stupeň, procvičuje se větná skladba, pozornost je věnována základním gramatickým strukturám, poslechu s porozuměním a smysluplné komunikaci. 

 

Vzdělání v oblasti Anglického jazyka směřuje k rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:

 • probouzení zájmu a posílení pozitivního přístupu k učení se cizím jazykům motivujícími, přiměřeně náročnými a provokujícími úkoly a zábavou
 • povzbuzování k tomu, aby převzali zodpovědnost za vlastní učení zadáváním jednoduchých úloh a sebehodnocením
 • porozumění pro jiné kultury, země, zvyky a lidi
 • samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření
 • získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

v oblasti motivace:

  • Každá hodina má jasně stanovený konkrétní komunikativní, příp. jiný vzdělávací cíl umožňující žákovi identifikaci s úkolem a aktivní přijetí požadavku.
  • Obsah učiva je dávkován v malých krocích.
  • Zpětnovazební informace jsou podávány průběžně po každém kroku.
  • Zvládání jazykových prostředků automatizujeme, aby se snížilo žákovo úsilí při tvorbě vlastních textů.

v oblasti rozvoje kompetencí k učení:

  • Učební autonomii žáků zvyšujeme zprostředkováním příslušných učebních strategií, vytvářením příležitostí ke společnému učení a k tvorbě vlastních cvičení, vlastních učebních strategií a mnemotechnických pomůcek (memory aids), zvyšováním způsobilosti k autokorekci poskytováním algoritmů postupu kontroly a vytvářením prostoru a podmínek ke kontrole a opravě.
  • Vedeme žáky k reflexi a sebehodnocení zpřístupněním srovnávacích testů, ukázkami práce s žákovským portfoliem.
  • Zařazujeme úkoly na vytěsňování nadbytečných pojmů, na postihování jednoduchých analogií a na transfer, procvičujeme myšlenkové operace. 

v oblasti rozvoje kompetencí k řešení problémů:

  • Zařazováním úkolů na specifický i nespecifický transfer, na postihování analogií, na vytěsňování nadbytečných pojmů a zprostředkováním obvyklých strategií k řešení problémů.

v oblasti rozvoje komunikativních kompetencí:

  • Pragmatické a diskurzní kompetence rozvíjíme pravidelnou tvorbou kohezních a koherentních textů ústních i písemných.
  • Lingvistické kompetence stupňujeme automatizováním jazykových dovedností.
  • Vedeme k využívání informačních technologií seznámením s různými výukovými webovými stránkami.
  • Např. www.bbc.uk/worldservice/learningenglish/teachingenglish.org.uk/learningchocolate atd.

 v oblasti rozvoje sociálních a personálních kompetencí:

  • Vhodnou motivací (viz Výchovné a vzdělávací strategie v oblasti motivace) zlepšujeme žákův obraz o sobě, což přispívá jednak k rozvoji sebedůvěry, jednak k rozvoji tolerance.
  • Iniciativu, tvořivost a skupinové ctnosti rozvíjíme častým zařazováním skupinové práce do výuky. 

v oblasti rozvoje občanských kompetencí:

  • Na úrovni základního vzdělávání zvyšujeme interkulturální i multikulturní citlivost žáků projekty v rámci monotematických dní i projektů.

v oblasti rozvoje pracovních kompetencí:

  • Důslednou kontrolou zadaných úkolů rozvíjíme v žácích potřebné vlastnosti a pracovní návyky.

v oblasti vytváření a upevňování kognitivních struktur:

  • Dbáme na zařazování cvičení, která vedou k  automatizaci předávaného učiva.
  • Účinně a pravidelně opakujeme.
  • Předávání poznatků probíhá individuálně a diferencovaně pomocí při práci s učebnicí a dalšími doplňkovými materiály.
  • Vedeme žáky k pochopení podstaty lexikálních a gramatických jevů srovnáváním s mateřštinou.
  • Vštěpujeme žákům metody řešení typových úkolů i metody přístupu k různým druhům testů.

 

Český jazyk a literatura – 1. – 5. ročník

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Časové vymezení

Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících 1. stupně:

 • 1. ročník 8 hodin týdně 
 • 2. ročník 9 hodin týdně (8 +1disp.)
 • 3. ročník 8 hodin týdně (7+1 disp.)
 • 4. ročník 7 hodin týdně (6+1 disp.)
 • 5. ročník 7 hodin týdně (6+1 disp.)

Celkem v 1. - 5. ročníku 39 hodin týdně (pro rozšíření znalostí využity 4 disponibilní hodiny).

Obsahové vymezení

Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatuře směřuje:

 • K ovládnutí základních jazykových jevů, které jsou nutné pro dorozumívání, v ústní i písemné podobě
 • k utváření základů rukopisu
 • k osvojování a rozvíjení čtenářských schopností a dovedností
 • k užívání různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, katalogy, PC,…)
 • k rozšiřování znalostí a dovedností potřebných pro další rozvoj a vývoj žáka

Organizační vymezení

 • Český jazyk a literatura jsou úzce spjaty s ostatními vyučovanými předměty.
 • Žáci pracují během vyučovací hodiny ve třídě, využívají audiovizuální techniku, PC.
 • Pro práci žáků s omezením či postižením jsou vhodně přizpůsobeny pracovní materiály.

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Kompetence k učení

Žák:

 • je motivován k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu 
 • k organizaci vlastního učení se 
 • stanovuje si dílčí vzdělávací cíle v pravopisu
 • chápe systém českého jazyka
 • zdokonaluje se ve čtení
 • získává informace potřebné pro práci

Kompetence k řešení problémů

Žák: 

 • navrhuje různá řešení problémů
 • dokončuje úkoly
 • zdůvodňuje své závěry
 • pomáhá a radí ostatním
 • je zodpovědný za svou práci
 • prakticky ověřuje získané vědomosti
 • hodnotí svou práci, vnímá vlastní pokrok

Kompetence komunikativní

Žák:

 • dokáže prezentovat své myšlenky a názory
 • výstižně a kultivovaně se projevuje
 • vytváří prostředí vzájemné tolerance

Kompetence sociální a personální

Žák:

 • respektuje pokyny pedagogů
 • pracuje ve skupině
 • pomáhá ostatním
 • organizuje svou práci ve skupinách
 • spolupracuje s ostatními žáky
 • prezentuje své myšlenky a názory 
 • respektuje ostatní
 • romunikuje vhodně se spolužáky
 • rozvíjí vztahy k ostatním

Kompetence občanské

Žák:

 • zvládne komunikaci i ve vyhraněných situacích ve škole i mimo ni
 • aktivně se zapojuje do práce školy, třídy, skupiny, kroužku,…
 • vytváří si vlastní postoje k přírodě, k životnímu prostředí a ke společnosti
 • vytváří si kladné vnitřní hodnoty 

Kompetence pracovní

Žák:

 • využívá získané znalosti pro vlastní rozvoj
 • organizuje a plánuje si učení
 • zajímá se o různé způsoby učení
 • dodržuje dohodnuté kvality, postupy, termíny

 

Metody pro vyučovaný předmět Český jazyk a literatura, kterými jsou dané kompetence rozvíjeny:

Brainstorming, didaktické hry, opakování, upevňování, projekty, samostatná práce, skupinová práce, individuální přístup, levoruké psaní, testy, cvičení, výklad, praktická cvičení, názor, motivace, klasifikace, diagnostika, popis, vypravování, pochvala, problémová cvičení, reedukace,…

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Charakteristika vyučovacích předmětů – 1. – 5. ročník – prvouka, přírodověda, vlastivěda

Rozvržení a časové vymezení

Vzdělávací obor Člověk a jeho svět obsahuje vyučovací předmět Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda. 
Vyučovací předmět Prvouka se vyučuje v 1., 2. a 3. ročníku a má časovou dotaci dvě hodin týdně v 1. a 2. ročníku a tři hodiny týdně ve 3. ročníku (2+1 disp.). 
Vyučovací předmět Přírodověda a Vlastivěda se vyučuje ve 4. a 5. ročníku a má časovou dotaci 3 hodiny týdně (2+1 disp.) ve 4. ročníku a 4 hodiny týdně v 5. ročníku. 

Obsahové vymezení

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život. 

Vzdělávání směřuje k:

 • rozvoji poznatků, dovedností a prvotních zkušeností žáků získaných ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání
 • pozorování a pojmenovávání věcí, jevů a dějů, jejich vzájemných vztahů a souvislostí
 • utváření prvotního uceleného obrazu světa
 • poznávání sebe i svého nejbližšího okolí 
 • seznámení se s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy a se složitějšími ději
 • vnímání lidí a vztahů mezi nimi, všímání si podstatných věcných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěnému pozorování a přemýšlení 

Organizační vymezení

Podmínkou je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo moderních situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání a rozhodování. K tomu významně přispívá i osobní příklad učitelů. Propojení této vzdělávací oblasti s reálným životem a s praktickou zkušeností žáků se stává velkou pomocí i ve zvládání nových životních situací i nové role školáka, pomáhá jim při nalézání jejího postavení mezi vrstevníky a při upevňování pracovních i režimových návyků.

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět je členěn do pěti tematických okruhů:

 • Místo, kde žijeme 
 • Lidé kolem 
 • Lidé a čas 
 • Rozmanitost přírody 
 • Člověk a jeho zdraví 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Kompetence k učení

Žák:

 • získává nové vědomosti, dovednosti a návyky pomocí objevných metod, vlastním pozorováním a pokusnou činností
 • je motivován k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu 
 • uplatňuje znalosti, cíle a vytvoří praktické hodnoty učiva a jeho smysluplného přehledu k organizaci vlastního učení se 
 • stanovuje si vzdělávací cíle 

Kompetence k řešení problémů

Žák: 

 • pracuje v přátelské, klidné atmosféře 
 • přirozeně vyjadřuje pozitivní city ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí
 • navrhuje různá řešení problémů
 • spolupracuje se všemi žáky ve třídě
 • rozvíjí své sociální cítění, komunikaci, dovednost vést dialog a rozvíjet emocionální oblast své osobnosti
 • pomáhá a radí ostatním
 • je zodpovědný za svou práci

Kompetence komunikativní

Žák:

 • dokáže prezentovat své myšlenky 
 • využívá svůj učební typ
 • využívá při učení co nejvíce smyslů
 • výstižně a kultivovaně se projevuje

Kompetence sociální a personální

Žák:

 • respektuje pokyny pedagogů
 • orientuje se ve světě informací 
 • časově propojuje historické, zeměpisné a kulturní informace
 • pomáhá ostatním
 • spolupracuje s ostatními žáky
 • respektuje ostatní
 • rozvíjí vztahy k ostatním

Kompetence občanské

Žák:

 • zvládne komunikaci i ve vyhraněných situacích ve škole 
 • utváří si vztah k přírodě, kulturním výtvorům a jejich ochraně
 • vytváří si kladné vnitřní hodnoty 
 • poznává podstatu zdraví i příčin nemocí
 • upevňuje své preventivní chování, účelné rozhodování se a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví i bezpečnosti a zdraví druhých

Kompetence pracovní

Žák:

 • využívá získané znalosti v praxi
 • organizuje si učení
 • zajímá se o různé způsoby učení
 • dodržuje dohodnuté kvality, postupy, termíny

 

Metody pro vzdělávací oblast, kterými jsou dané kompetence rozvíjeny:

Brainstorming, didaktické hry, upevňování, projekty, samostatná práce, skupinová práce, individuální přístup, výklad, praktická cvičení, názor, motivace, klasifikace, popis, vypravování, pochvala, problémová cvičení, reedukace,…

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1. – 9. ročník

Časové vymezení:

Týdenní časová dotace pro ročník 1. až 9. je jedna vyučovací hodina týdně. 

Charakteristika vyučovacího předmětu:

a)   Cílem je rozvíjení hudebnosti žáků a získání vztahu k hudbě a hudebnímu umění.  Žák by se měl naučit esteticky vnímat hudbu a chápat hudební bohatství našich národů.  Rozvíjí se ve čtyřech hlavních činnostech – zpěv, poslech, pohyb a hra na hudební nástroje.

V hudební výchově klademe důraz především na tyto kompetence – komunikace, řešení problémů, city, empatie.

b)   Prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností vedeme žáky k porozumění hudbě, k tomu, aby byli aktivními a kreativními provozovateli hudby, aby se pro ně stal zpěv přirozenou potřebou pro vyjádření pohody a radosti, a to i v jiných předmětech než v hudební výchově. 

Organizační struktura:

Vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby žák dosáhl požadovaných kompetencí. 

Výuka probíhá ve třídách, podle potřeby bývá využívána multimediální učebna vybavená počítači, učebna vybavená interaktivní tabulí a učebna s klavírem. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáka:

Kompetence k učení

 • žák se naučí rozumět obecně používaným termínům v hudební oblasti a dovede s nimi zacházet
 • žák využívá vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů

Kompetence k řešení problémů

 • žák hodnotí umění v hudební oblasti z různých úhlů, tak aby svůj názor byl schopen obhájit
 • žák si uvědomuje, že různí lidé vnímají stejnou věc různě
 • žák umí kriticky myslet a je schopen hájit svá rozhodnutí 

Kompetence komunikativní

 • žák vnímá i mimojazykové vyjadřování a sám tuto komunikaci využívá
 • žák umí vyslechnout názor druhých lidí na společně prožitý estetický prožitek a učí se, že vhodně na něho reagovat může být přínosem
 • žák má dostatečný prostor k vlastnímu kulturnímu uměleckému projevu

Kompetence sociální a personální

 • žák rozvíjí své smyslové vnímání, kreativitu, vyjádření pocitů z poslechu hudebních ukázek
 • žák získává přehled o zásadách slušného chování na kulturních akcích
 • žák si upevňuje svoji sebedůvěru - na základě respektování názorů každého žáka

Kompetence občanské

 • žák rozvíjí potřebu respektovat, chránit a oceňovat naše tradice a kulturní a historické dědictví
 • žák formuje vlastní pozitivní postoj k hudebním dílům, smysl pro kulturu a tvořivost

Kompetence pracovní

 • žák využívá získané znalosti pro vlastní rozvoj
 • žák používání jednoduchých hudebních nástrojů
 • žák zvládá a orientuje se v základních pravidlech pro grafický záznam hudby

 

INFORMATIKA 5. – 8. ročník

Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět Informatika se vyučuje v 5., 6., 7. (disp.) a 8. (disp.) ročníku. Je dotován jednou hodinou týdně.

Vyučovací předmět Informatika pokrývá vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie, v rámci tohoto předmětu jsou realizovány tematické okruhy produktivních činností průřezového tématu Mediální výchova a některé tematické okruhy průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Multikulturní výchova.

Protože v tomto vzdělávacím oboru je kladen důraz na osvojení dovedností při práci s výpočetní technikou, jsou i žáci hlavně hodnoceni převážně na základě získaných praktických dovedností.

Cílem tohoto vyučovacího předmětu je, aby byli žáci schopni porozumět informacím, aby je uměli třídit, zpracovávat a prezentovat. Žáci se učí pracovat samostatně i v týmu, tvoří vlastních práce s využitím získaných poznatků. Předmět informatika umožňuje všem žákům získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky, orientovat se ve světě informací, zpracovat získané informace a využít je v dalším vzdělávání i v praktickém životě, naučit sebehodnocení a schopnosti obhájit závěry své práce v třídním kolektivu. Klademe důraz na to, aby žáci porozuměli práci s informací - vznik, uložení, přenos, zpracování, vyhledávání, praktické využití, aby byli schopni ověřit věrohodnost získané informace využitím více zdrojů, aby byli schopni formulovat stručně a přesně svůj požadavek. Využíváme moderních informačních a komunikačních technologií. Snažíme se, aby děti využívali výpočetní techniku a výukový software ke zvýšení efektivnosti učení, aby dokázali prezentovat výsledky své práce s využitím vhodného softwaru. Výuka informatiky by měla vést děti k respektování práv duševního vlastnictví, zaujetí odpovědného přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu nebo jiných mediích, šetrné práci s výpočetní technikou.

 

MATEMATIKA 1. – 5. ročník

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Časové vymezení

Matematika se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících 1. stupně:

 • 1. ročník 5 hodin týdně (4+1 disp.)
 • 2. ročník 5 hodin týdně (4+1 disp.)
 • 3. ročník 5 hodin týdně (4+1 disp.)
 • 4. ročník 5 hodin týdně (4+1 disp.)
 • 5. ročník 5 hodin týdně (4+1 disp.)

Celkem v 1. - 5. ročníku 25 hodin týdně (využito 5 disponibilních hodin pro rozšiřování znalostí v oblasti matematiky).

Obsahové vymezení

Vzdělávání v předmětu Matematika směřuje:

  • k osvojení si aritmetických operací
  • k rozvíjení paměti žáků prostřednictvím numerických výpočtů
  • k získávání číselných údajů a k práci s nimi
  • k rozpoznávání a uvědomování si určitých typů změn a závislostí, jejich analyzování z tabulek a grafů
  • k rozvíjení abstraktního myšlení, k pochopení pojmů
  • k určování a znázornění geometrických útvarů a modelování reálných situací
  • ke zkoumání tvarů a prostoru
  • k přesnému a stručnému vyjadřování
  • k uplatňování logického myšlení
  • k řešení problémových situací a úloh z běžného života
  • k rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti

Organizační vymezení

Žáci pracují během hodiny ve třídě nebo v počítačové učebně.

Využívají různé metody a formy práce.

Během hodiny učitel a žáci používají všechny dostupné pomůcky.

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení

Žák:

  • učí se přesně a stručně vyjadřovat pomocí matematického jazyka včetně symboliky
  • provádí rozbory a zápisy při řešení úloh a zdokonaluje grafický projev
  • rozvíjí si abstraktní a logické myšlení
  • věcně a srozumitelně argumentuje
  • podílí se na utváření kritérií hodnocení činností
  • chápe výklad učitele
  • ví, co se má naučit
  • stanovuje si dílčí vzdělávací cíle
  • ověřuje si výsledky své práce

Kompetence k řešení problémů

Žák:

  • učí se rozvíjet důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti
  • provádí rozbory problémů, odhaduje výsledky
  • volí správný postup
  • zajímá se o další náměty, názory druhých a zkušenosti spolužáků
  • klade otevřené otázky
  • plánuje své úkoly a postupy
  • zařazuje metody vhodné k objevům a řešením
  • pracuje s odbornou literaturou
  • má sebedůvěru

Kompetence komunikativní

Žák:

  • učí se přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky
  • volí různé postupy práce
  • dbá na používání správné terminologie a symboliky
  • výstižně, souvisle a kultivovaně se vyjadřuje

Kompetence sociální a personální

Žák:

  • je veden ke kritickému usuzování
  • srozumitelně a věcně argumentuje
  • pomáhá a spolupracuje
  • pracuje v týmu
  • zažívá úspěch
  • věcně argumentuje
  • hodnotí se, vnímá vlastní pokrok 

Kompetence občanská

Žák:

   "
  • kriticky myslí nad obsahy sdělení
  • učí se hodnotit svoji práci i práci ostatních
  • je ohleduplný a taktní
  • vnímá složitosti světa
  • řekne si o pomoc
  • na základě jasných kritérií hodnotí své činnosti nebo jejich výsledky

Kompetence pracovní

Žák:

  • vytváří si zásoby matematických nástrojů pro řešení reálných situací v životě
  • využívá matematické poznatky a dovednosti v praktických činnostech
  • dle svých možností má vhodně přizpůsobené pracovní materiály
  • vyhledává a kombinuje informace z různých informačních zdrojů, užívá poznatky z různých předmětů
  • správným způsobem užívá vybavení, techniku a pomůcky
  • interpretuje různé texty, obrazový materiál, grafy a jiné formy záznamů

 

Metody pro vyučovaný předmět Matematika, kterými jsou klíčové kompetence rozvíjeny:

Hodnocení, reedukace, vhled, výklad, povzbuzování, řešení problémových situací, modelové situace, procvičování, samostatná práce, skupinová práce, individuální přístup, didaktické hry, praktické situace, opakování, testy, procvičování, názor, diagnostika, manipulace,…

 

Praktické činnosti

Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. – 5. ročník 

Obsahové, časové a organizační vymezení

Předmět praktické činnosti se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci se v něm učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. 

Pracovní činnosti patří do vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, který je na 1. stupni rozdělen do čtyř tematických okruhů:

1. Práce s drobným materiálem

  • vytváření předmětů z tradičních i netradičních materiálů, poznávání vlastností materiálů
  • funkce a využití pracovních pomůcek a materiálů
  • jednoduché pracovní postupy a organizace práce
  • lidové zvyky, tradice a řemesla

2. Konstrukční činnosti

  • práce se stavebnicemi (plošné, prostorové, konstrukční)
  • sestavování modelů
  • práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem

3. Pěstitelské práce

  • základní podmínky pro pěstování rostlin
  • péče o nenáročné rostliny
  • pěstování rostlin ze semen 
  • pozorování přírody, zaznamenávání a hodnocení výsledků pozorování

4. Příprava pokrmů

  • pravidla správného stolování
  • příprava tabule pro jednoduché stolování

Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci.

Předmětem prolínají průřezová témata, zejména Osobnostní a sociální výchova a Výchova demokratického občana (zodpovědnost každého jedince za své zdraví, spolupráce a pomoc při práci), Environmentální výchova (podmínky života, vztah k životnímu prostředí)

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Kompetence k učení

 • žáci si osvojují základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních oblastí, učí se používat vhodné nástroje, nářadí a pomůcky při práci i v běžném životě
 • učitel umožňuje žákům používat různé materiály, vhodné nástroje a nářadí
 • učitel pozoruje pokrok u všech žáků

Kompetence k řešení problémů

 • učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
 • žáci promýšlejí pracovní postupy při plnění zadaných úkolů 
 • učitel se snaží rozvíjet u žáků tvořivost, vede je k uplatňování vlastních nápadů

Kompetence komunikativní

 • žáci si rozšiřují slovní zásobu v oblasti pracovních nástrojů, nářadí a pomůcek, učí se popsat postup práce
 • učitel vede žáky k užívání správné terminologie

Kompetence sociální a personální

 • učitel vede žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci
 • žáci pracují ve skupině, vytvářejí společné práce, při kterých se učí spolupracovat a respektovat nápady druhých, společně se snaží o dosažení kvalitního výsledku

Kompetence občanské

 • učitel vytváří u žáků pozitivní vztah k práci a vede je k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce
 • učitel umožňuje žákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky
 • učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch

Kompetence pracovní

 • učitel vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti a hygieny včetně používání ochranných pracovních prostředků
 • učitel vede žáky ke správným způsobům užití materiálu a pracovních nástrojů
 • učitel zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků a podle potřeby žákům v činnostech pomáhá
 • žáci správně a zodpovědně zachází s pracovními pomůckami

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA – 1. - 5. ročník

 Charakteristika vyučovacího předmětu

Obsahové, organizační a časové vymezení 

Předmět tělesná výchova je vyučován jako samostatný předmět v 1. – 5. ročníku po dvou hodinách týdně. Výuka probíhá ve spojených ročnících, 1. a 3., 2. a 4. a 5. ročník je spojen s TV druhého stupně, důvodem je efektivita práce, menší počet žáků v ročníku – škola má výjimku z počtu žáků, odlišnosti chlapců a dívek v 5. ročníku, kteří již svým tělesným vývojem spíše směřují ke druhému stupni.

Vzdělávání v předmětu tělesná výchova:

 • směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu žáků o zdravý životní styl a pohybové aktivity
 • poskytuje žákům příležitosti k týmové práci a k týmovým prožitkům
 • umožňuje poznat člověka jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se
 • podporuje vytváření správných hygienických návyků ve spojení se sportovními aktivitami
 • učí reakci na pokyny a signály 

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:

 • individuální cvičení
 • skupinová cvičení 
 • pobyt v přírodě a využití přírodních překážek pro pohybovou aktivitu
 • cvičení obratnosti, rychlosti, síly a vytrvalosti 

Předmět tělesná výchova úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověka a zdraví:

 • výchova ke zdraví: etika, výchova, sociální vztahy, hygiena, vlastní tělo, ochrana člověka za mimořádných událostí, rizikové chování, prevence sociálně patologických jevů, vztahy etnik, sezónní činnosti

 Předmětem prolínají průřezová témata:

 • aplikace odpovědného jednání, zodpovědnost za své zdraví, angažovaný přístup k prostření (VDO)
 • evoluce lidského chování, zvířecí a lidské komunikace, seberegulující jednání (OSV)
 • porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí (EV)
 • komunikace a kooperace (MDV)
 • evropská a globální dimenze sportovních aktivit (EGS)
 • vzájemné respektování (MKV)

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků

Kompetence k učení

Žák:

 • vyhledává sportovní aktivity
 • správně používá odbornou sportovní terminologii
 • samostatně organizuje sportovní jednoduché aktivity
 • nalézá partnerské vztahy

Kompetence k řešení problémů

Žák:

 • vyhledává různé sportovní vyžití
 • samostatně navrhuje sportovní aktivity
 • hodnotí činnosti ostatních z hlediska bezpečnosti a hygieny

Kompetence komunikativní

Žák:

 • pracuje ve skupinách, komunikuje mezi spolužáky, respektuje názory druhých, diskutuje
 • formuluje své myšlenky v mluvené formě
 • prezentuje svou sportovní aktivitu, zhodnotí výsledky své práce a reaguje na hodnocení ostatních, argumentuje, přijímá kritiku

Kompetence sociální a personální

Žák:

 • využívá skupinové práce ke spolupráci při řešení problémů
 • posiluje svou sebedůvěru, pocit zodpovědnosti

Kompetence občanské

Žák:

 • dodržuje pravidla slušného chování
 • chápe svá práva a povinnosti v souvislosti s ochranou vlastního zdraví i zdraví svých blízkých

Kompetence pracovní

Žák:

 • dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla 
 • sám organizuje sportovní činnosti, navrhuje postup a časový rozvrh 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. – 5. ročník

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 1. až 5. ročníku následovně:

 • 1. ročník – 1 hodina týdně 
 • 2. ročník – 1 hodina týdně 
 • 3. ročník -  2 hodiny týdně 
 • 4. ročník -  2 hodiny týdně 
 • 5. ročník -  1 hodina týdně + 1 disp.

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu výtvarná výchova

 • směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o výtvarné umění
 • vede k porozumění základním pojmům ve výtvarné výchově
 • seznamuje se základními zákonitostmi při používání různých výtvarných technik
 • učí chápat umělecký proces jako způsob poznání a komunikace
 • učí užívat různorodé umělecké vyjadřovací prostředky pro vyjádření svého vnímání, cítění, poznávání

Organizace: 

Žáci pracují v kmenových nebo speciální třídě určené k Vv.

Vyučovací předmět výtvarná výchova je úzce spjat s ostatními předměty všech vzdělávacích oblastí.

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků.

Kompetence k učení

  • žáci jsou vedeni k samostatnému pozorování a vnímání reality a řešení výtvarných problémů
  • učitel vede žáky k aktivnímu vizuálně obraznému vyjádření
  • žáci využívají poznatky v dalších výtvarných činnostech
  • žáci zaujímají a vyjadřují svůj postoj k vizuálně obraznému vyjádření

Kompetence k řešení problémů

  • učitel vede žáky k tvořivému přístupu při řešení výtvarných úkolů
  • žáci samostatně kombinují vizuálně obrazné elementy k dosažení obrazných vyjádření
  • žáci přemýšlí o různorodosti interpretací téhož vizuálně obrazného vyjádření a zaujímají k nim svůj postoj
  • žáci využívají získaná poznání při vlastní tvorbě

Kompetence komunikativní 

  • žáci se zapojují do diskuse
  • respektují názory jiných
  • žáci pojmenovávají vizuálně obrazné elementy, porovnávají je, umí ocenit vizuálně obrazná vyjádření
  • učitel vede žáky k obohacování slovní zásoby o odborné termíny z výtvarné oblasti 

Kompetence sociální a personální

  • žáci umí tvořivě pracovat ve skupině
  • učitel vede žáky ke kolegiální pomoci
  • žáci respektují různorodost téhož vizuálně obrazného vyjádření, možnost alternativního přístupu 

Kompetence pracovní

  • žáci užívají samostatně vizuálně obrazné techniky
  • žáci dodržují hygienická a bezpečnostní pravidla
  • učitel vede žáky k využívání návyků a znalostí v další praxi

Kompetence občanské

  • žáci chápou a respektují estetické požadavky na životní prostředí
  • učitel pomáhá žákům vytvořit si postoj k výtvarným dílům